3.1 Thông tin về tăng, giảm dân số của dòng họ.
                              (Về các người mất, về các cháu mới được sinh ra).
                 3.2  Tình hình chung cả bà con ở Thanh Quýt, Đà Nẵng, Huế, Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Ngoại,...
                 3.3  Thông  báo về nghĩa vụ đối với việc Tôn tạo mồ mã, nhà thờ,...
                 3.4  Tình hình Quỹ Khuyến Học Họ Lê Tự.
                 3.5  Tình hình Quỹ Hổ Trợ Họ Lê Tự .
                 3.6   Dự Án Tìm Về Cội Nguồn Của Dòng Họ Lê Tự 猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴