Thế hệ 7 :  

        1. Ông 6.5.2.2 Lê Tự Giảng sinh ra 7 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.1.5.1 Lê Tự Kiêu
              2. 7.2.5.2 Lê Tự Truyền
              3. 7.3.5.3 Lê Tự Ngân
              4. 7.4.5.4 Lê Tự Thôn
              5. 7.5.5.5 Lê Tự Nào
              6. 7.6.5.6 Lê Tự Dụng
              7. 7.7.5.7 Lê Tự Vào

        2. Ông 6.6.3.1 Lê Tự Hạp sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.8.6.1 Lê Tự Địch
              2. 7.9.6.2 Lê Tự Triều
              3. 7.10.6.3 Lê Tự Phụng
              4. 7.11.6.4 Lê Tự Súy

        3. Ông 6.7.3.2 Lê Tự Đấu sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.12.7.1 Lê Tự Lịch
              2. 7.13.7.2 Lê Tự Nha
              3. 7.14.7.3 Lê Tự Mật
              4. 7.15.7.4 Lê Tự Khoan
              5. 7.16.7.5 Lê Tự Ý

        4. Ông 6.8.4.1 Lê Tự Hội sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.17.8.1 Lê Tự Hoàng
              2. 7.18.8.2 Lê Tự Khương
              3. 7.19.8.3 Lê Tự Đố
              4. 7.20.8.4 Lê Tự Trùm
              5. 7.21.8.5 Lê Tự Lấp
              6. 7.22.8.6 Lê Tự Hoành

        5. Ông 6.9.4.2 Lê Tự Đỗ sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.23.9.1 Lê Tự Hoa
              2. 7.24.9.2 Lê Tự Hương

        6. Ông 6.14.6.5 Lê Tự Quới sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.25.14.1 Lê Tự Diệt
              2. 7.26.14.2 Lê Tự Ngoạn
              3. 7.27.14.3 Lê Tự Khuôn
              4. 7.28.14.4 Lê Tự Phương 

        7. Ông 6.15.7.1 Lê Tự Tiếm sinh ra 9 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.29.15.1 Lê Tự Thâm
              2. 7.30.15.2 Lê Tự Cấp
              3. 7.31.15.3 Lê Tự Thắng
              4. 7.32.15.4 Lê Tự Núi
              5. 7.33.15.5 Lê Tự Ky
              6. 7.34.15.6 Lê Tự Ngoạn
              7. 7.35.15.7 Lê Tự Giả
              8. 7.36.15.8 Lê Tự Bứa
              9. 7.37.15.9 Lê Tự Vẹn

        8. Ông 6.18.8.1 Lê Tự Phận sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.38.18.1 Lê Tự Cao

        9. Ông 6.19.8.2 Lê Tự Đãi sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.39.19.1 Lê Tự Tịnh
              2. 7.40.19.2 Lê Tự Yết
              3. 7.41.19.3 Lê Tự Cương
              4. 7.42.19.4 Lê Tự Liêm
              5. 7.43.19.5 Lê Tự Mừng

       10. Ông 6.20.8.3 Lê Tự Tùng sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 7 :
               1. 7.44.20.1 Lê Tự Trá
               2. 7.45.20.2 Lê Tự Hay
               3. 7.46.20.3 Lê Tự Láng
               4. 7.47.20.4 Lê Tự Dư
               5. 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 
               6. 7.49.20.6 Lê Tự Ngư

      11. Ông 6.25.10.3 Lê Tự Bằng sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
               1. 7.50.25.1 Lê Tự Lục
               2. 7.51.25.2 Lê Tự Lật
               3. 7.52.25.3 Lê Tự Hộ
               4. 7.53.25.4 Lê Tự Hộc

     12. Ông 6.26.11.1 Lê Tự Khiêm sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 7 :
               1. 7.54.26.1 Lê Tự Đàn
               2. 7.55.26.2 Lê Thị Thơm
               3. 7.56.26.3 Lê Thị Thông

     13. Ông 6.27.13.1 Lê Tự Tạm sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.57.27.1 Lê Tự Quyên
              2. 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt
              3. 7.59.27.3 Lê Tự Đẳng
              4. 7.60.27.4 Lê Tự Điền

     14. Ông 6.28.13.2 Lê Tự Nối sinh ra 4 người con thuộc thế hệ 7 :
              1. 7.61.28.1 Lê Tự Tố
              2. 7.62.28.2 Lê Tự Hài
              3. 7.63.28.3 Lê Tự Thiện
              4. 7.64.28.4 Lê Tự Thậm

     15. Ông 6.29.14.1 Lê Tự Trung sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 7 :
             1. 7.65.29.1 Lê Tự Hiếu

              Tổng kết : Thế hệ 7 gồm có 65 người 


                               
Hệ số phát triển : 65/29 = 2,24
                             
                               
Số con trung bình : 65/15 = 4,33 猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴