Thế hệ 6 :
 1. Đầu Ông Nhất, Phái Nhất, Chi Nhất, Nhánh Nhất :5.1.1.1 Lê Tự Phổ sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.1.1.1 Lê Tự Viết
  2. 6.2.1.2 Lê Tự Thị
  3. 6.3.1.3 Lê Tự Trương
 2. Đầu Ông Nhất, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhất :5.2.2.1 Lê Tự Quắc sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.4.2.1 Lê Tự Bình
  2. 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
 3. Đầu Ông Nhất, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhất :5.3.3.1 Lê Tự Mẫn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.6.3.1 Lê Tự Hạp
  2. 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
 4. Đầu Ông Nhì, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhất :5.4.3.2 Lê Tự Khuê sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.8.4.1 Lê Tự Hội
  2. 6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
 5. Đầu Ông Nhì, Phái Nhất, Chi Ba, Nhánh Nhất :5.6.6.2 Lê Tự Lan sinh ra 5 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.10.6.1 Lê Tự Loan
  2. 6.11.6.2 Lê Tự Hảo
  3. 6.12.6.3 Lê Tự Tín
  4. 6.13.6.4 Lê Tự Miên
  5. 6.14.6.5 Lê Tự Quới
 6. Đầu Ông Nhất, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :6.7.8.1 Lê Tự Nề sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.15.7.1 Lê Tự Tiếm
  2. 6.16.7.2 Lê Tự Phú
  3. 6.17.7.3 Lê Tự Hành
 7. Đầu Ông Nhì, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.8.8.2 Lê Tự Đức sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.18.8.1 Lê Tự Phận
  2. 6.19.8.2 Lê Tự Đãi
  3. 6.20.8.3 Lê Tự Tùng
 8. Đầu Ông Ba, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.9.8.3 Lê Tự Bôn sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.21.9.1 Lê Tự Thủy
  2. 6.22.9.2 Lê Tự Hy
 9. Đầu Ông Bốn, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.10.8.4 Lê Tự Đắc sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.23.10.1 Lê Tự Biên
  2. 6.24.10.2 Lê Tự Quận
  3. 6.25.10.3 Lê Tự Bằng
 10. Đầu Ông Năm, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.11.8.5 Lê Tự Lam sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.26.11.4 Lê Tự Khiêm
 11. Đầu Ông Sáu, Phái Nhì, Chi Nhất, Nhánh Nhì :5.12.8.6 Lê Tự Thoan chưa rõ các con thuộc thế hệ 6
 12. Đầu Ông Nhất, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhì :5.13.9.1 Lê Tự Đà sinh ra 2 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.27.13.1 Lê Tự Tạm
  2. 6.28.13.2 Lê Tự Nối
 13. Đầu Ông Nhì, Phái Nhất, Chi Nhì, Nhánh Nhì : Lê Tự Mãi sinh ra 1 người con thuộc thế hệ 6
  1. 6.29.14.1 Lê Tự Trung

Tổng kết: Thế hệ 6 gồm có 29 người

     Hệ số phát triển : 29/14 = 2,07

     Số con trung bình : 29/13 = 2,23

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴