Thế hệ 3 :
 1. Ông Đầu Nhánh Nhất :2.2.1.2 Lê Tự Văn sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 3
  1. 3.1.2.1 Lê Tự Khai
  2. 3.2.2.2 Lê Tự Tịch
  3. 3.3.2.3 Lê Tự Viên
 2. Ông Đầu Nhánh Nhì :2.3.1.3 Lê Tự Hoằng sinh ra 3 người con thuộc thế hệ 3
  1. 3.4.3.1 Lê Tự Chúc
  2. 3.5.3.2 Lê Thị Liễu
  3. 3.6.3.3 Lê Tự Di

Tổng kết :Thế hệ 3 gồm có 6 người

      Hệ số phát triển : 6/6 = 1

      Số con trung bình : 6/2 = 3

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴