Thế hệ 2
 1. Ngài Tiền hiền1.1.0.1 Lê Tự Cường sinh ra 6 người con thuộc thế hệ 2
  1. 2.1.1.1 Lê Tự Thông====> Tuyệt tự
  2. 2.2.1.2 Lê Tự Văn
  3. 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng
  4. 2.4.1.4 LêTự Khoan ====> Tuyệt tự
  5. 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm (Bà Tiền hiền họ Nguyễn Bá tại Thanh Quýt)
  6. 2.6.1.6 Lê Thị Sử (Bà Tiền hiền họ Võ ở Phong Ngũ)

Tổng kết :Thế hệ 2 gồm có 6 người (chưa kể hậu duệ của ngài Lê Tự Ỷ)

       Hệ số phát triển : 6/1 = 6

       Số con trung bình : 6/1 = 6

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴