THẾ HỆ 13


1. Ông  12.2.1.2 Lê Tự Mỏng - vợ : Nguyễn Thị Dưỡng: sinh 2 con thế hệ 13:
        1.    13.1.2.1 Lê Tự Nuôi
        2.    13.2.2.2 Lê Tự Út

2. Ông 12.3.2.1 Lê Tự Đây - vợ : Trần Thị De: sinh 2 con thế hệ 13:

        1.    13.3.3.1 Lê Tự Dành
        2.    13.4.3.2 Lê Tự Xé – vợ: Nguyễn Thị Tầm

3. Ông 12.7.6.2 Lê Tự Ấm - vợ : Nguyễn Thị Thí: sinh 11 con thế hệ 13:

        1.    13.5.7.1 Lê Tự Yêm – vơ: Nguyễn Thị Trung
        2.    13.6.7.2 Lê Tự Niềm
        3.    13.7.7.3 Lê Tự Tiêm – vợ: Nguyễn Thị Tư
        4.    13.8.7.4 Lê Thị Cậy
        5.    13.9.7.5 Lê Thị Cùng
        6.    13.10.7.6 Lê Thị Nhỏ
        7.    13.11.7.7 Lê Tự Bạn – vợ : Nguyễn Thị Cúc
        8.    13.12.7.8 Lê Thị Chước
        9.    13.13.7.9 Lê Tự Sửu – vợ: Nguyễn Thị Dục
      10.    13.14.7.10 Lê Tự Hết
      11.    13.15.7.11 Lê Thị
Sót

4. Ông 12.9.6.4  Lê Tự Mau –vợ: Đoàn Thị Mễ: sinh 11 con thế hệ 13:

       1.     13.16.9.1 Lê Tự Bụi – vợ: Nguyễn Thị Thùy
       2.     13.17.9.2 Lê Thị Trước
       3.     13.18.9.3 Lê Thị Sau
       4.     13.19.9.4 Lê Thị Thanh
       5.     13.20.9.5 Lê Tự Thường – vợ: Nguyễn Thị Đua
       6.     13.21.9.6 Lê Thị Bòng
       7.     13.22.9.7 Lê Thị Bòng Em
       8.     13.23.9.8 Lê Thị Chua
       9.     13.24.9.9 Lê Tự Bồi – vợ: Nguyễn Thị Tú
     10.     13.25.9.10 Lê Thị Thúy
     11.     13.26.9.11 Lê Thị Lưa

5.  Ông  12.10.6.5 Lê Tự Mót  vợ: Phan Thị Thôi: sinh 8 con thế hệ 13:

      1.      13.27.10.1 Lê Tự Nhi – vợ: Dương Thị Niềm
      2.      13.28.10.2 Lê Thị Xuân
      3.      13.29.10.3 Lê Tự Liên – vợ: Nguyễn Thị Sa
      4.      13.30.10.4 Lê Thị Hòa
      5.      13.31.10.5 Lê Tự Tâm – vợ: Hà Thị Thu Thảo
      6.      13.32.10.6 Lê Thị Thu
      7.      13.33.10.7 Lê Thị Sương
      8.      13.34.10.8 Lê Thị Hường

6.   Ông 12.11.6.6 Lê Tự Chọn  vợ: Nguyễn Thị Chân : sinh 3 con thế hệ 13:

      1.     13.35.11.1 Lê Thị Tuyết
      2.     13.36.11.2 Lê Tự Sơn
      3.     13.37.11.3 Lê Tự Dũng  - vợ: Nguyễn Thị Sỹ

7. Ông 12.12.7.1 Lê Tự Xu (Danh) -vợ: Nguyễn Thị Xự: sinh 6 con thế hệ 13:

     1.      13.38.12.1 Lê Thị Sâm
     2.      13.39.12.2 Lê Thị Hồ
     3.      13.40.12.3 Lê Thị Hiền
     4.      13.41.12.4 Lê Thị Lý
     5.      13.42.12.5 Lê Tự Kỳ - vơ: Phạm Thị Hoa
     6.      13.43.12.6 Lê Thị Ngộ

8. Ông 12.13.7.2 Lê Tự Mua  -  vợ:  Nguyễn Thị Thạc: sinh 4 con thế hệ 13:

    1.      13.44.13.1 Lê Thị Phược
    2.      13.45.13.2 Lê Thị Én
    3.      13.46.13.3 Lê Tự Chim – vơ: Huynh Thị Cây
    4.      13.47.13.4 Lê Thị Toàn

9. Ông 12.18.15.3 Lê Tự Lợi  - vợ:  bà Giới; bà Nan: sinh 15 con thế hệ 13:

      1.      13.48.18.1 Lê Tự Thêm – vợ: Nguyễn Thị Tý
      2.      13.49.18.2 Lê Thị Nhược
      3.      13.50.18.3 Lê Tự Rề - vơ: Hà Thị Kỳ
      4.      13.51.18.4 Lê Thị Bạ
      5.      13.52.18.5 Lê Thị Tủa
      6.      13.53.18.6 Lê Tự Túy
      7.      13.54.18.7 Lê Thị Soán
      8.      13.55.18.8 Lê Thị Ất
      9.      13.56.18.9 Lê Thị Ngọ
    10.      13.57.18.10 Lê Thị Mùi
    11.      13.58.18.11 Lê Thị Tro
    12.      13.59.18.12 Lê Thị Trấu
    13.      13.60.18.13 Lê Tự Sửu
    14.      13.61.18.14 Lê Thị Ty
    15.      13.62.18.15 Lê Thị Thăng

10.  Ông 12.19.15.4 Lê Tự Chí  - vợ: Đoàn Thị Hiệp: sinh 9 con thế hệ 13:

       1.     13.63.19.1 Lê Tự Tâm – vợ: Nguyễn Thị Lữ
       2.     13.64.19.2 Lê Tự Chình – vợ: TRương Thị Tiến
       3.     13.65.19.3 Lê Tự Lấu – vợ: Nguyễn Thị Thuyền; Phạm Thị Xương
       4.     13.66.19.4 Lê Tự Em
       5.     13.67.19.5 Lê Tự Câu – vợ: 4 bà: Tồn, Châu, Tửu, Chuột
       6.     13.68.19.6 Lê Thị Kéo
       7.     13.69.19.7 Lê Thị Biệt
       8.     13.70.19.8 Lê Thị Thôi

11. Ông 12.21.15.6 Lê Tự Châu – vợ: Bà Chót, bà Lợi: sinh 12 con thế hệ 13:

       1.     13.71.21.1 Lê Thị Nuôi
       2.     13.72.21.2 Lê Tự Nghiêu
       3.     13.73.21.3 Lê Tự Sắc
       4.     13.74.21.4 Lê Tự Xuyên – vợ: Nguyễn Thị Lịch
       5.     13.75.21.5 Lê Tự Trá
       6.     13.76.21.6 Lê Tự Được – vợ: Hà Thị Dần
       7.     13.77.21.7 Lê Thị Nầng
       8.     13.78.21.8 Lê Thị Niêu
       9.     13.79.21.9 Lê Tự Tuyên
     10.     13.80.21.10 Lê Thị Lăng
     11.     13.81.21.11 Lê Thị Lạc
     12.     13.82.21.12 Lê Thị Măng

12. Ông 12.25.16.1 Lê Tự Quợt – vợ: Nguyễn Thị Sương: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.     13.83.25.1 Lê Thị Hoài
       2.     13.84.25.2 Lê Tự Lọ - vợ: Hà Thị Cập
       3.     13.85.25.3 Lê Tự Sứ
       4.     13.86.25.4 Lê Tự Giác – vợ: Nguyễn Thị Nuôi
       5.     13.87.25.5 Lê Tự Chát
       6.     13.88.25.6 Lê Thị Mua

13. Ông 12.27.26.2 Lê Tự Chai – vợ Lê Văn Thị Lọ: sinh 3 con thế hệ 13:

       1.    13.89.27.1 Lê Tự Quán
       2.    13.90.27.2 Lê Tự Lai – vơ: Đoàn Thị Nga
       3.    13.91.27.3 Lê Tự Lại – vợ: Trương Thị Năm

14. Ông 12.28.27.1 Lê Tự Đài – vợ: Nguyễn Thị Quýt : sinh 8 con thế hệ 13:

      1.     13.92.28.1 Lê Thị Lọ
      2.     13.93.28.2 Lê Thị Trá
      3.     13.94.28.3 Lê Thị Rề
      4.     13.95.28.4 Lê Thị Dương
      5.     13.96.28.5 Lê Tự Tương
      6.     13.97.28.6 Lê Tự Viễn – vợ: Nguyễn Thị Tuân
      7.     13.98.28.7 Lê Tự Lai
      8.     13.99.28.8 Lê Tự Cần

15. Ông 12.34.29.1 Lê Tự Lắng – vợ: Nguyễn Thị Tù; bà Huỳnh:  sinh 2 con thế hệ 13:

      1.     13.100.34.1 Lê Tự Huỳnh – vợ: Phan Thị Nghê
      2.     13.101.34.2 Lê Tự Liễu (vợ xuất giá)

16. Ông 12.36.30.1 Lê Tự Ngọ - vợ: Đoàn Thị Hàng: sinh 4 con thế hệ 13:

     1.       13.102.36.1 Lê Tự Bặt
     2.       13.103.36.2 Lê Tự Đặc
     3.       13.104.36.3 Lê Tự Biệt
     4.       13.105.36.4 Lê Tự Tân

17. Ông 12.37.30.2 Lê Tự Nồi – vợ: Nguyễn Thị Gắng: sinh 2 con thế hệ 13:

     1.      13.106.37.1 Lê Tự Nhâm – vợ: Tống Thị Nhiệm
     2.      13.107.37.2 Lê Tự Bính

18. Ông 12.42.32.2 Lê Tự Kỹ - vơ: Nguyễn Thị Mãi: sinh 7 con thế hệ 13:

    1.       13.108.42.1 Lê Tự Dễ - vợ: Trương Thị Gạo
    2.       13.109.42.2 Lê Tự Dân A
    3.       13.110.42.3 Lê Tự Dân B
    4.       13.111.42.4 Lê Tự Sự
    5.       13.112.42.5 Lê Tự Bai
    6.       13.113.42.6 Lê Thị Mai
    7.       13.114.42.7 Lê Thị Thanh

19. Ông 12.43.32.3 Lê Tự Thuận – vợ: Nguyễn Thị Khê: sinh 2 con thế hệ 13:

    1.      13.115.43.1 Lê Tự Thảo – vợ: Nguyễn Thị Tử
    2.      13.116.43.2 Lê Tự Tảo – vợ: Nguyễn Thị Tửu

20. Ông 12.46.33.3 Lê Tự Đông – vợ: Nguyễn Thị Điền: sinh 7 con thế hệ 13:

   1.      13.117.46.1 Lê Tự Dáng
   2.      13.118.46.2 Lê Tự Cương
   3.      13.119.46.3 Lê Tự Nhược
   4.      13.120.46.4 Lê Tự Đình – vợ: Mai Thị Hải
   5.      13.121.46.5 Lê Tự Thắng
   6.      13.122.46.6 Lê Thị Nhu
   7.      13.123.46.7 Lê Tự Sau – vợ: Phạm Thị Tàu

21. Ông 12. 49.35.1 Lê Tự Cận – vơ: bà Nghệ, bà Nữa: sinh 5 con thế hệ 13:

     1.    13.124.49.1 Lê Tự Sĩ
     2.    13.125.49.2 Lê Tự Lạc - vợ: Nguyễn Thị Thu
     3.    13.126.49.3 Lê Tự Đê
     4.    13.127.49.4 Lê Tự Bé
     5.    13.128.49.5 Lê Tự Xuyên

22. Ông 12.50.35.2 Lê Tự Lệ -vợ: Nguyễn Thị Sành: sinh 1 con thế hệ 13:

     1.     13.129.50.1 Lê Tự Chim –vợ: Nguyễn Thị Cải

23. Ông 12.53.36.1 Lê Tự Hay – vợ: 3 bà THìn, Dung, Mận: sinh 3 con thế hệ 13:

     1.      13.130.53.1 Lê Tự Ngọ - vợ: Nguyễn Thị Hảo
     2.      13.131.53.2 Lê Tự Tuất
     3.      13.132.53.3 Lê Tự Hoàn

24. Ông 12.54.37.1 Lê Tự Năn – vợ Nguyễn Thị Thích: sinh 2 con thế hệ 13:

     1.      13.133.54.1 Lê Tự Sửu
     2.      13.134.54.2 Lê Tự Nuôi – vợ: Nguyễn Thị Sỏi

25. Ông 12.55.37.2 Lê Tự Nỉ - vợ: Nguyễn Thị Cái: sinh 3 con thế hệ 13:

     1.      13.135.55.1 Lê Tự Mót – vợ: Nguyễn Thị Đủ
     2.      13.136.55.2 Lê Tự Được – vợ: Nguyễn Thị Văn
     3.      13.137.55.3 Lê Tự Khoai – vợ: Nguyễn Thị Hoa

26. Ông 12.57.37.4 Lê Tự Thân – vợ: Nguyễn THị Chuyên: sinh 3 con thế hệ 13:

     1.      13.138.57.1 Lê Tự Rô
     2.      13.139.57.2 Lê Tự Ngạnh – vợ: Nguyễn Thị Trổ
     3.      13.140.57.3 Lê Tự Úc – vợ: 2 bà: Mãi, Nhĩ

27. Ông 12.64.40.4 Lê Tự Diệm – vợ: Lưu Thị Em, Nguyễn Thị Bình:

     1.      13.141.64.1 Lê Tự Lũy
     2.      13.142.64.2 Lê Tự Thuyền – vợ: Trần Thị Hậu

28. Ông 12.67.41.2 Lê Tự Em – vợ: Nguyễn Thị Kít: sinh 3 con thế hệ 13:

    1.       13.143.67.1 Lê Tự Duẫn –vợ: Nguyễn Thị Hý
    2.       13.144.67.2 Lê Tự Cộ - vợ: Tiêu Thị Lân
    3.       13.145.67.3 Lê Thị Lộ

29. Ông 12.69.43.1 Lê Tự Đạt – vợ: Nguyễn Thị Nghệ: sinh 5 con thế hệ 13:

    1.     13.146.69.1 Lê Tự Xếp – vợ: Nguyễn Thị Phòng
    2.     13.147.69.2 Lê Tự Ất
    3.     13.148.69.3 Lê Thị Giáp
    4.     13.149.69.4 Lê Tự Bính
    5.     13.150.69.5 Lê Tự Đinh – vợ: Trần Thị Đinh

30. Ông 12.78.46.1 Lê Tự Mên vợ: Nguyễn Thị Ngãi: sinh 2 con thế hệ 13:

    1.     13.151.78.1 Lê Tự Đây – vợ: Nguyễn Thị Đoan
    2.     13.152.78.2 Lê Thị Nghệ

31. Ông 12.80.47.2 Lê Tự Buội – vợ: Nguyễn Thị Toan: sinh 2 con thế hệ 13:

     1.     13.153.80.1 Lê Tự Khoai- vợ: Nguyễn Thị Rô
     2.     13.154.80.2 Lê Tự Cam – vợ: Trần Thị Bông

32. Ông 12.86.48.1 Lê Tự Mua – vợ: Võ Thị Giáo: sinh 8 con thế hệ 13:

     1.     13.155.86.1 Lê Tự Đoàn – vợ: Hà Thị Mua
     2.     13.156.86.2 Lê Thị Giọng
     3.     13.157.86.3 Lê Thị Hơn
     4.     13.158.86.4 Lê Tự Địch
     5.     13.159.86.5 Lê Thị Bạn
     6.     13.160.86.6 Lê Tự Thơm – vợ: Trương Thị Rô
     7.     13.161.86.7 Lê Thị Giang
     8.     13.162.86.8 Lê Thị Liễu

33. Ông 12.88.48.3 Lê Tự Bé - vợ : Nguyễn Thị Nhỏ: sinh 3 con thế hệ 13:

    1.      13.163.88.1 Lê Tự Nhĩ
    2.      13.164.88.2 Lê Tự Triều – vợ: Nguyễn Thị Cúc
    3.      13.165.88.3 Lê Thị Kín

34. Ông 12.91.49.1 Lê Tự Chuẩn – vợ: Huỳnh Thị Đạt: sinh 8 con thế hệ 13:

    1.      13.166.91.1 Lê Tự Năm
    2.      13.167.91.2 Lê Tự Ngôn
    3.      13.168.91.3 Lê Thị Hường
    4.      13.169.91.4 Lê Tự Tỵ- vợ: Võ Thị Mai
    5.      13.170.91.5 Lê Tự Hà – vợ: Nguyễn Thị Nhi
    6.      13.171.91.6 Lê Tự Thạnh – vợ: Võ Thị Hạnh
    7.      13.172.91.7 Lê Tự Thanh
    8.      13.173.91.8 Lê Thị Thôi

35. Ông 12.93.49.3 Lê Tự Tỏi – vợ: Nguyễn Thị Nga: sinh 1 con thế hệ 13:

    1.      13.174.93.1 Lê Thị Lục

36. Ông 12.94.49.4 Lê Tự Cối – vợ: Nguyễn Thị Phú: sinh 1 con thế hệ 13:

    1.      13.175.94.1 Lê Tự Dần

37. Ông 12.99.50.1 Lê Tự Mẹo – vợ: bà Lời, bà Nhã: sinh 4 con thế hệ 13:  

    1.      13.176.99.1 Lê Tự Đâu – vợ: Nguyễn Thị Huệ
    2.      13.177.99.2 Lê Tự Minh – vợ: Lê Thị Cúc
    3.      13.178.99.3 Lê Tự Hùng – vợ Huỳnh Thị Ty
    4.      13.179.99.4 Lê Thị Ngọc

38. Ông 12.102.50.4 Lê Tự Mực – vợ: Nguyễn Thị Nhỏ: sinh 9 con thế hệ 13:

    1.      13.180.102.1 Lê Thị Trí
    2.      13.181.102.2 Lê Tự Ngưu
    3.      13.182.102.3 Lê Tự Phước – vợ: Nguyễn Thị Hoa
    4.      13.183.102.4 Lê Tự Chưu – vợ: Nguyễn Thị Hồng
    5.      13.184.102.5 Lê Thị Xí
    6.      13.185.102.6 Lê Thị Trì
    7.      13.186.102.7 Lê Tự Cang – vợ: Trương Thị Nga
    8.      13.187.102.8 Lê Tự Xang – vợ: Nguyễn Thị Thuận
    9.      13.188.102.9 Lê Thị Mười

39. Ông 12.103.50.5 Lê Tự Hách – vợ: Võ Thị Trân: sinh 6 con thế hệ 13:

    1.      13.189.103.1 Lê Thị Gia
    2.      13.190.103.2 Lê Tự Thành
    3.      13.191.103.3 Lê Tự A – vợ: Nguyễn Thị Khải
    4.      13.192.103.4 Lê Thị B
    5.      13.193.103.5 Lê Tự Thanh – vợ: Nguyễn Thị Lý
    6.      13.194.103.6 Lê Thị C

40. Ông 12.107.54.3 Lê Tự Đã – vợ: Trần Thị Đắc

41. Ông 12.108.54.4 Lê Tự Huề - vợ: Nguyễn Thị Đấy: sinh 7 con thế hệ 13:

    1.     13.195.108.1 Lê Tự Hòa – vợ: bà Lũy, bà Ninh
    2.     13.196.108.2 Lê Tự Thuận – vợ: Trần Thị Quý
    3.     13.197.108.3 Lê Thị Quýt
    4.     13.198.108.4 Lê Tự Thôi
    5.     13.199.108.5 Lê Thị Cách
    6.     13.200.108.6 Lê Thị Mai
    7.     13.201.108.7 Lê Thị Lang

42. Ông 12.109.54.5 Lê Tự Lai – vợ: Trần THị Đào: sinh 2 con thế hệ 13:

    1.     13.202.109.1 Lê Tự Láng
    2.     13.203.210.2 Lê Tự Khanh

43. Ông 12.113.55.4 Lê Tự Mua – vợ: Nguyễn Thị Ngân: sinh 5 con thế hệ 13:

    1.     13.204.113.1 Lê Tự Bưởi – vợ: Nguyễn Thị Hồng
    2.     13.205.113.2 Lê Tự Bửu – vợ: Phan Thị Cống
    3.     13.206.113.3 Lê Tự Ngọt – vợ: bà Thu
    4.     13.207.113.4 Lê Tự Đồng
    5.     13.208.113.5 Lê Tự Sau – vợ: bà Đinh

44. Ông 12.114.56.1 Lê Tự Lất – vợ: Đặng Thị Miễn: sinh 4 con thế hệ 13:

    1.     13.209.114.1 Lê Tự Phi – vợ: Nguyễn Thị Khất
    2.     13.210.114.2 Lê Tự Chỉ - vợ: Nguyễn Thị Hương
    3.     13.211.114.3 Lê Tự Chí
    4.     13.212.114.4 Lê Tự Cúc

45. Ông 12.116.57.1 Lê Tự Tù – vợ: Hà Thị Mô: sinh 2 con thế hệ 13:

    1.     13.213.116.1 Lê Tự Kình – vợ Phan Thị Tảo
    2.     13.214.116.2 Lê Thị Kính

46. Ông 12.117.58.1 Lê Tự Láng – vợ Nguyễn Thị Thạnh (Trạch): sinh 5 con thế hệ 13:

      1.     13.215.117.1 Lê Thị Toan
      2.     13.216.117.2 Lê Tự Cước – vợ: Nguyễn Thị Mậu
      3.     13.217.117.3 Lê Thị Lũ
      4.     13.218.117.4 Lê Tự Dự
      5.     13.219.117.5 Lê Tự Khương – vợ: Nguyễn Thị Hy

47. Ông 12.118.59.1 Lê Tự Hy – vợ: Trương Thị Phi: sinh 7 con thế hệ 13:

      1.     13.220.118.1 Lê Tự Châu – vợ: (xuất giá)
      2.     13.221.118.2 Lê Tự Đấu – vợ: Nguyễn Thị May
      3.     13.222.118.3 Lê Tự Dân – vợ: Nguyễn Thị Bời
      4.     13.223.118.4 Lê Thị Chén
      5.     13.224.118.5 Lê Thị Trà
      6.     13.225.118.6 Lê Tự Sau – vợ: Phan Thị Qui, Nguyễn Thị Chua
      7.     13.226.118.7 Lê Thị Nữ

48. Ông 12.121.60.2 Lê Tự Giá  - vợ : Nguyễn Thị Kháng : sinh 3 con thế hệ 13:

      1.     13. 227.121.1 Lê Tự Cang
      2.     13.228.121.2 Lê Tự Cả - vợ: xuất giá
      3.     13.229.121.3 Lê Tự Ái – vợ: Nguyễn Thị Lự

49. Ông  12.122.60.3 Lê Tự Tựu - vợ : Nguyễn Thị Tuất
      Con: không rõ

50.  12.123.61.1 Lê Tự Đít - vợ : Bà Minh
       Con: không rõ

51. Ông 12.124.61.2 Lê Tự Đọi – vợ: Trương Thị Ngọ: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.    13.230.124.1 Lê Tự Minh
       2.    13.231.124.2 Lê Thị Ba
       3.    13.232.124.3 Lê thị Liên
       4.    13.233.124.4 Lê thị Hiệp
       5.    13.234.124.5 Lê Thị Kim Chi
       6.    13.235.124.6 Lê Tự Thanh- vơ: Đặng Thị Thu Giang

52. Ông 12.126.63.1 Lê Tự Chấn - vợ : Thi Thị Nhu: sinh 3 con thế hệ 13:
      1.     13.236.126.1 Lê Tự Hùng
      2.     13.237.126.2 Lê Tự Hào
      3.     13.238.126.3 Lê Tự Xưng

53. Ông 12.128.65.1 Lê Tự Ân - vợ : Bà Trước - Bà Tứ: sinh 2 con thế hệ 13:

      1.     13.239.128.1 Lê Tự Yến
      2.     13.240.128.2 Lê Tự Thị

54. Ông 12.129.65.2 Lê Tự Tình - vợ : Nguyễn Thị Chài: sinh 1 con thế hệ 13:

      1.     13.241.129.1 Lê Tự Toàn

55. Ông 12.130.65.3 Lê Tự  Ngạn - vợ : Nguyễn Thị Ân: sinh 8 con thế hệ 13:

      1.     13.242.130.1 Lê Tự Lâm
      2.     13.243.130.2 Lê Tự Mỹ
      3.     13.244.130.3 Lê Tự Út
      4.     13.245.130.4 Lê Tự Thọ
      5.     13.246.130.5 Lê Tự Đồi
      6.     13.247.130.6 Lê Tự Mãn
      7.     13.248.130.7 Lê Tự Dương
      8.     13.249.130.8 Lê Tự Sanh

56. Ông 12.132.65.5 Lê Tự Từ - vơ : Nguyễn Thị Liệu: sinh 3 con thế hệ 13:

      1.     13.250.132.1 Lê Tự Hồi
      2.     13.251.132.2 Lê Tự Bênh
      3.     13.252.132.3 Lê Tự Bôn

57. Ông 12.134.66.1 Lê Tự Anh - vợ : Nguyễn Thị Dưỡng - Trần Thị Cần: sinh 5
       con thế hệ 13:

      1.     13.253.134.1 Lê Tự Tuấn
      2.     13.254.134.2 Lê Tự Nhiên
      3.     13.255.134.3 Lê Tự Đệ
      4.     13.256.134.4 Lê Tự Hân
      5.     13.257.134.5 Lê Tự Phóng

58. Ông  12.136.67.1 Lê Tự Ngộ - vợ : Bùi Thị Mau:
        Con: khong rõ

59. Ông 12.138.67.3 Lê Tự Đính . Sinh 3 con thế hệ 13:

       1.      13.258.138.1 Lê Tự Chấn
       2.      13.259.138.2 Lê Tự Đồng
       3.      13.260.138.3 Lê Tự Phước

60. Ông 12.142.69.1 Lê Tự Cầm - vợ : Võ Thị Cống: sinh 3 con thế hệ 13:

       1.      13.261.142.1 Lê Tự Điền- Nguyễn Thị Bé
       2.      13.262.142.2 Lê Tự Bán
       3.      13.263.142.3 Lê Tự Bốn

61. Ông 12.149.70.2 Lê Tự Nhồng - vợ : Nguyễn Thị Diếc - Nguyễn Thị Sỏ: sinh 4
       con thế hệ 13:

       1.      13.264.149.1 Lê Tự Hiền
       2.      13.265.149.2 Lê Tự Minh
       3.      13.266.149.3 Lê Tự Hùng- vợ: Nguyễn Thị Phát
       4.      13.267.149.4 Lê Tự Dũng – vợ: Nguyễn Thị Xuân

62. Ông 12.154.79.1 Lê Tự Nghĩa - vợ : Nguyễn Thị Nà: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.      13.268.154.1 Lê Tự Hiếu – vợ: Đinh Thị Chiến
       2.      13.269.154.2 Lê Tự Có
       3.      13.270.154.3 Lê Tự Cư – vợ: Trần Thị Cẩm
       4.      13.271.154.4 Lê Thị Chín
       5.      13.272.154.5 Lê Thị Hạnh
       6.      13.273.154.6 Lê Thị Chiến (con nuôi)

63. Ông 12.159.80.1 Lê Tự Cải - vợ : Nguyễn Thị Độ: sinh 3 con thế hệ 13:     

       1.      13.274.159.1 Lê Tự Thành
       2.      13.275.159.2 Lê Tự Phượng
       3.      13.276.159.3 Lê Tự Ngoạt

64. Ông 12.160.85.1 Lê Tự Diệt - vợ : Nguyễn Thị Em: sinh 7 con thế hệ 13:

      1.      13.277.160.1 Lê Tự Cưng
      2.      13.278.160.2 Lê Tự Địch
      3.      13.279.160.3 Lê Tự Lịch
      4.      13.280.160.4 Lê Tự Son
      5.      13.281.160.5 Lê Tự Son Em
      6.      13.282.160.6 Lê Tự Xịch
      7.      13.283.160.7 Lê Tự Xịch Em – vợ: Lê Thị Hiền

65. Ông 12.162.85.3 Lê Tự Ta - vợ : Nguyễn Thị Ngăn: sinh 1 con thế hệ 13:

         1.     13.284.162.1 Lê Tự Anh – vơ: Nguyễn Thị Bích

67. Ông 12.165.85.6 Lê Tự Em - vợ : Nguyễn Thị Thôi: sinh 4 con thế hệ 13:

      1.     13.285.165.1 Lê Tự Thành – vợ: Nguyễn Thị Hương
      2.     13.286.165.2 Lê Tự Ngọc
      3.     13.287.165.3 Lê Thị Ngọc
      4.     13.288.165.4 Lê Tự Châu – vợ: Lê Thị Kim Hoa

68. Ông 12.167.85.8 Lê Tự Út - vợ : Nguyễn Thị Hơn: sinh 2 con thế hệ 13:

      1.     13.289.167.1 Lê Tự Quân – vợ: Ngô Thị Thái Hà
      2.     13.290.167.2 Lê Tự Hùng – vợ: Mai Thị Tuyết Nhung

69. Ông 12.173.86.3 Lê Tự Nhiên - vợ : Nguyễn Thị Thi: sinh 9 con thế hệ 13:

      1.     13.291.173.1 Lê Tự Ly
      2.     13.292.173.2 Lê Tự Biệt
      3.     13.293.173.3 Lê Thị Hồng
      4.     13.294.173.4 Lê Thị Ngọc
      5.     13.295.173.5 Lê Thị Chua
      6.     13.296.173.6 Lê Thị Xin
      7.     13.297.173.7 Lê Tự Bé – vơ: Nguyễn Thị Huệ
      8.     13.298.173.8 Lê Tự Thôi – vợ: Nguyễn Thị Sinh
      9.     13.299.173.9 Lê Tự Minh

70. Ông 12.174.86.4 Lê Tự Y - vợ : Trương Thị Miễn:  sinh 7 con thế hệ 13:

      1.      13.300.174.1 Lê Thị Thu
      2.      13.301.174.2 Lê Thị Cúc
      3.      13.302.174.3 Lê Thị Hiệp
      4.      13.303.174.4 Lê Thị Mỹ Hạnh
      5.      13.304.174.5 Lê Tự Trung –vơ: Trần Thị Hồng Nhung
      6.      13.305.174.6 Lê Tự Dũng – vợ: May Thị Nhanh
      7.      13.306.174. 7 Lê Tự Vân Thanh – vợ: Nguyễn Ngọc Hồng

71. Ông 12.175.86.5 Lê Tự Đấu - vợ : bà Lực: sinh 8 con thế hệ 13:

      1.      13.307.175.1 Lê Thị Vân
      2.      13.308.175.2 Lê Thị Danh
      3.      13.309.175.3 Lê Thị Sánh
      4.      13.310.175.4 Lê Thị Thúy
      5.      13.311.175.5 Lê Thị Cúc
      6.      13.312.175.6 Lê Thị Hoa
      7.      13.313.175.7 Lê Thị Liên
      8.      13.314.175.8 Lê Tự Hoàng – vợ: Đặng Thị Phương

72. Ông 12.176.86.6 Lê Tự Ngư - vợ : bà Chung: sinh 1 con thế hệ 13:   
      1.      13.315.176.1 Lê Tự Vũ Huy Tân – vợ: Trần Thị Kim Nhung

73. Ông 12.179.87.1 Lê Tự Tá - vợ : Võ Thị Siêng: sinh 2 con thế hệ 13:

      1.     13.316.179.1 Lê Tự Dũng
      2.     13.317.179.2 Lê Thị Kim Dung

74. Ông 12.180.87.2 Lê Tự Điếm - vợ : Phan Thị Kéo: sinh 6 con thế hệ 13:

      1.      13.318.180.1 Lê Tự Giới – vợ: Nguyễn Thị Thân
      2.      13.319.180.2 Lê Tự Biên – vơ: Nguyễn Thị Quảng
      3.      13.320.180.3 Lê Tự Toán – vợ: Nguyễn Thị Điệp
      4.      13.321.180.4 Lê Tự Hoàn- vợ: Phan Thị Cúc
      5.      13.322.180.5 Lê Tự Toàn- vợ: Lê Thị Hoa
      6.      13.323.180.6 Lê Thị Liên

75. Ông 12.182.91.1 Lê Tự Cước - vợ : Nguyễn Thị Chính: sinh 2 con thế hệ 13:

      1.       13.324.182.1 Lê Tự Bán – vợ: Tăng Thị Tính
      2.       13.325.182.1 Lê Tự Hùm – vợ: Nguyễn Thị Lý

76. Ông 12.187.92.1 Lê Tự Huyễn - vợ : Phan Thị Đây - Nguyễn Thị Đức: sinh 1
       con thế hệ 13:

       1.       13.326.187.1 Lê Tự Diệt –vợ: Nguyễn Thị Thùy

77. Ông 12.188.92.2 Lê Tự Bôi - vợ : Nguyễn Thị Nồi: sinh 1 con thế hệ 13:
       1.       13.327.188.1 Lê Tự Niêu – vợ: Nguyễn Thị Đăng

78. Ông 12.193.93.1 Lê Tự Soán - vợ : Nguyễn Thị Trịnh: sinh 3 con thế hệ 13:

       1.       13.328.193.1 Lê Thị Trính
       2.       13.329.193.1 Lê Tự Biêu
       3.       13.330.193.3 Lê Tự Trục – vợ; Nguyễn Thị Quy

79. Ông 12.195.93.3 Lê Tự Mâu - vợ : Nguyễn Thị Xồi: sinh 4 con thế hệ 13:

       1.       13.331.195.1 Lê Tự Mầu – vợ: Nguyễn Thị Thuận
       2.       13.332.195.2 Lê Thị Miều
       3.       13.333.195.3 Lê Tự Miêu – vợ : Nguyễn Thị Ân
       4.       13.334.195.4 Lê Thị Thu

80. Ông 12.202.94.1 Lê Tự Khê - vợ : Nguyễn Thị Đái: sinh 2 con thế hệ 13:

       1.       13.335.202.1 Lê Tự Kê
       2.       13.336.202.2 Lê Tự Đế

81. Ông 12.203.95.1 Lê Tự Lọ - vợ : Nguyễn Thị Lem: sinh 1 con thế hệ 13:

       1.       13.337.203.1 Lê Tự Mẹo – vợ: Nguyễn Thị Viết

82. Ông 12.204.96.1 Lê Tự Dũng - vợ : Nguyễn Thị Ta: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.      13.338.204.1 Lê Thị Kim Yến
       2.      13.339.204.2 Lê Tự Toàn – vợ: Dương Thị Khánh Linh
       3.      13.340.204.3 Lê Thị Mỹ Lộc
       4.      13.341.204.4 Lê Tự Thanh Hải – vợ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
       5.      13.342.204.5 Lê Tự Thành
       6.      13.343.204.6 Lê Thị Thanh Diệu

83. Ông 12.206.96.3 Lê Tự Hoàng - vợ : Nguyễn Thị Tám: sinh 3 con thế hệ 13:
         1.      13.344.206.1 Lê Thị Thảo
         2.      13.345.206.2 Lê Tự Công Thành – vợ: Nguyễn Thị Minh Hương
         3.      13.346.206.3 Lê Tự Thành Công

84. Ông 12.210.97.3 Lê Tự Hào - vợ : Nguyễn Thị Hồng Hà: sinh 2 con thế hệ 13:    

        1.       13.347.210.1 Lê Thị Hồng Anh
        2.       13.348.210.2 Lê Thị Hồng Đào

85. Ông 12.212.98.2 Lê Tự Tê - vợ : Trần Thị Cẩm Vân: sinh 3 con thế hệ 13:   

       1.       13.349.212.1 Lê Tự Tùng
       2.       13.350.212.2 Lê Thị Tâm
       3.       13.351.212.3 Lê Thị Tú

86. Ông 12.214.98.4 Lê Tự Đê - vợ  Nguyễn hị Thanh: sinh 2 con thế hệ 13:   

       1.       13.352.214.1 Lê Tự Trung
       2.       13.353.214.2 Lê Thị Nguyên

87. Ông  12.216.98.6 Lê Tự Ca - vợ : Nguyễn Thị Minh:  sinh 1 con thế hệ 13: 

       1.       13.354.216.1 Lê Thị Minh Nguyệt

88. Ông 12.217.98.7 Lê Tự Rê - vợ : Trần Lệ Thủy - Nguyễn Thị Tấn: sinh 2 con
      thế hệ 13:

       1.       13.355.217.1 Lê Thị Diễm Phương
       2.       13.356.217.2 Lê Thị Phương Hồng Thảo

89. Ông 12.218.98.8 Lê Tự Bê - vợ : Nguyễn Thị Cẩm Nhung: sinh 1 con thế hệ
      13:

       1.       13.357.218.1 Lê Tự Hồng Phước

90. Ông 12.220.99.1 Lê Tự Phi - vợ : Nguyễn Thị Phiện: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.       13.358.220.1 Lê Tự Xảo
       2.       13.359.220.2 Lê Tự Quyệt – vợ: Nông Thị Minh
       3.       13.360.220.3 Lê Tự Hiệt – vợ: Nguyễn Thị Tương
      4.         13.361.220.4 Lê Tự Tiêu – vợ: Phạm Thị Nhẫn
      5.         13.362.220.5 Lê Tự  Hề - vợ: Nguyễn Thị Mỹ Châu
      6.         13.363.220.6 Lê Thị Sáu

91. Ông  12.221.99.2 Lê Tự Điện - vợ : Nguyễn Thị Tài: sinh 8 con thế hệ 13:

      1.         13.364.221.1 Lê Thị Liến
      2.         13.365.221.2 Lê Thị Sáo
      3.         13.366.221.3 Lê Thị Khoai
      4.         13.367.221.4 Lê Tự Long – vợ: Trương Thị Thảo
      5.         13.368.221.5 Lê Thị Lan
      6.         13.369.221.6 Lê Thị Em
      7.         13.370.221.7 Lê Tự Kê – vợ: Nguyễn Thị Thơ
      8.         13.371.221.8 Lê Thị Kề

92. Ông 12.226.100.3 Lê Tự Dần - vợ : Nguyễn Thị Đoan: sinh 3 con thế hệ 13: 

       1.        13.372.226.1 Lê Tự Sàng – vợ: Nguyễn Thị Chữ, Nguyễn Thị Cúc
       2.        13.373.226.2 Lê Thị Cước
       3.        13.374.226.3 Lê Tự Thơ – vợ: Nguyễn Thị Mười

93. Ô3ng 12.229.100.6 Lê Tự Tý - vợ : Trần Thị Như - Nguyễn Thị Xít: sinh 7 con
       thế hệ 13:

       1.        13.375.229.1 Lê Thị Ngư
       2.        13.376.229.2 Lê Thị Nhị
       3.        13.377.229.3 Lê Tự Ngư – vợ: Võ Thị Trang
       4.        13.378.229.4 Lê Tự Xự - vợ: Nguyễn Thị Xoa
       5.        13.379.229.5 Lê Tự Sắc
       6.        13.380.229.6 Lê Tự Cứng
       7.        13.381.229.7 Lê Thị Điệt

94. Ông 12.238.103.1 Lê Tự Da - vợ : Nguyễn Thị Chim - ĐỗThị Lai: sinh 9 con
      thế hệ 13:

       1.         13.382.238.1 Lê Thị Công
       2.         13.383.238.2 Lê Tự Phụng – vợ: Tăng Thị Cần
       3.         13.384.238.3 Lê Tự Loan – vợ: Lưu Thị Vọng
       4.          13.385.238.4 Lê Thị Long
       5.          13.386.238.5 Lê Thị Lân
       6.          13.387.238.6 Lê Tự Hùng – vợ: Nguyễn Thị Tích
       7.          13.388.238.7 Lê Thị Ngọc
       8.          13.389.238.8 Lê Thị Hồng
       9.          13.390.238.9 Lê Tự Thông

95. Ông 12.240.103.3 Lê Tự Bán - vợ : Trương Thị Hương: sinh 2 con thế hệ 13:

       1.         13.391.240.1 Lê Tự Tư
       2.         13.392.240.2 Lê Tự Thê

96. Ông  12.248.103.11. Lê Tự Đường - vợ : Trương Thị Hợi: sinh 4 con thế hệ 13:

       1.         13.393.248.1 Lê Tự Mỹ - vợ: Hà Thị Cận
       2.         13.394.248.2 Lê Tự Hiệp- vợ: Nguyễn Thị Tính
       3.         13.395.248.3 Lê Tự Lực
       4.         13.396.248.4 Lê Tự Cánh – vợ: Nguyễn Thị Thu
97. Ông
12.249.103.12 Lê Tự Mật - vợ : Nguyễn Thị Bưởi: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.        13.397.249.1 Lê Thị Vân      
       2.        13.398.249.2 Lê Tự Bảo – vợ: Nguyễn Thị Liên
       3.        13.399.249.3 Lê Tự Dưỡng
       4.        13.400.249.4 Lê Thị Biệt
       5.        13.401.249.5 Lê Thị Bảo Em
       6.        13.402.249.6 Lê Tự Trung – vợ: Nguyễn Thị Thúy 

98. Ông 12.251.105.1 Lê Tự Truyện - vợ : Nguyễn Thị Giáo: sinh 6 con thế hệ 13:

       1.        13.403.251.1 Lê Thị Nhung
       2.        13.404.251.2 Lê Thị Kiết
       3.        13.405.251.3 Lê Thị Nhâm
       4.        13.406.251.4 Lê Thị Sâm
       5.        13.407.251.5 Lê Thị Sê
       6.        13.408.251.6 Lê Thị Xê

99. Ông 12.252.105.2 Lê Tự Tráng - vợ : Đoàn Thị Khấu: sinh 7 con thế hệ 13:

         1.        13.409.252.1 Lê Thị Khiết
         2.        13.410.252.2 Lê Thị Cái
         3.        13.411.252.3 Lê Tự Chai
         4.        13.412.252.4 Lê Thị Hý
         5.        13.413.252.5 Lê Thị Đôi
         6.        13.414.252.6 Lê Tự Nhỏ
         7.        13.415.252.7 Lê Thị Bé

100. Ông 12.253.105.3 Lê Tự Sang - vợ : Nguyễn Thị Lũ: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.       13.416.253.1 Lê Tự Mĩa – vợ: Nguyễn Thị Cũng
          2.       13.417.253.2 Lê Thị Thước
          3.       13.418.253.3 Lê Tự Cẩu – vợ: Trần Thị Thu
          4.       13.419.253.4 Lê Thị Em
          5.       13.420.253.5 Lê Tự Xập
          6.       13.421.253.6 Lê Thị Mây
          7.       13.422.253.7 Lê Thị Nữ
          8.       13.423.253.8 Lê Thị Nữa
          9.       13.424.253.9 Lê Thị Nghỉ

101. Ông 12.256.106.2 Lê Tự Ngâm - vợ : Trương Thị Giác: sinh 6 con thế hệ 13:

          1.       13.425.256.1 Lê Tự Lõa – vợ: Võ Thị Đâu
          2.       13.426.256.2 Lê Thị Phúng
          3.       13.427.256.3 Lê Thị Phụng
          4.       13.428.256.4 Lê Tự Nuôi – vợ: Nguyễn Thị Sự
          5.       13.429.256.5 Lê Tự Cự - vợ: Nguyễn Thị Xảo
          6.       13.430.256.6 Lê Thị Mót

102. Ông  12.257.106.3 Lê Tự Đoan - vợ : Nguyễn Thị Tỏi: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.        13.431.257.1 Lê Tự Ngôn – vợ: Nguyễn Thị Phiến
         2.        13.432.257.2 Lê Tự Sắt – vợ: Phạm Thị Lành
         3.        13.433.257.3 Lê Thị Con
         4.        13.434.257.4 Lê Thị Xuyến

103. Ông  12.259.106.5 Lê Tự Thiệp - vợ : Nguyễn Thị Hưởng: sinh 3 con thế hệ
        13:

            1.         13.435.259.1 Lê Tự Nhạy
            2.         13.436.259.2 Lê Thị Nhẹ
            3.         13.437.259.3 Lê Thị Nhặm

104. Ông  12.263.107.1 Lê Tự Am - vợ : Nguyễn Thị Yết: sinh 7 con thế hệ 13:

            1.         13.438.263.1 Lê Tự Đa
            2.         13.439.263.2 Lê Tự Trác
            3.         13.440.263.3 Lê Thị Đặc
            4.         13.441.263.4 Lê Thị Đạt      
            5.         13.442.263.5 Lê Thị Điền
            6.         13.443.263.6 Lê Tự Dân – vợ: Nguyễn Thị Rô
            7.         13.444.263.7 Lê Thị Em

105. Ông  12.264.107.2 Lê Thị Bếp - (vợ : xuất giá): sinh 3 con thế hệ 13:

            1.         13.445.264.1 Lê Thị Bình
            2.         13.446.264.2 Lê Tự Rinh
            3.         13.447.264.3 Lê Thị Tung

106. Ông  12.265.107.3 Lê Tự Yến - vợ : Trương Thị Ngọ : sinh 5 con thế hệ 13:

           1.         13.448.265.1 Lê Tự Nồi – vợ: Nguyễn Thị Anh
           2.         13.449.265.2 Lê Tự Mão – vợ: Nguyễn Thị Do
           3.         13.450.265.3 Lê Tự Tài
           4.         13.451.265.4 Lê Thị Tiều
           5.         13.452.265.5 Lê Thị Di

107. Ông  12.266.107.4 Lê Tự Tàu - vợ : Nguyễn Thị Trí: sinh 8 con thế hệ 13:  

          1.         13.453.266.1 Lê Thị Tý
          2.         13.454.266.2 Lê Tự Nhị - vợ: Nguyễn Thị Hạnh
          3.         13.455.266.3 Lê Tự Nhị - vợ: Cao Thị Hương
          4.         13.456.266.4 Lê Tự Tri – vợ: Nguyễn Thị Tấn
          5.         13.457.266.5 Lê Tự Cúc – vợ: Nguyễn Thị Lựu
          6.         13.458.266.6 Lê Thị Nghỉ
          7.         13.459.266.7 Lê Thị Ngớt
          8.         13.460.266.8 Lê Thị Chơi

108. Ông  12.267.107.5 Lê Tự Tây - vợ : Trương Thị Mua : sinh 4 con thế hệ 13:

          1.          13.461.267.1 Lê Thị Lự
          2.          13.462.267.2 Lê Thị Nuôi
          3.          13.463.267.3 Lê Thị Nấng
          4.          13.464.267.4 Lê Tự Dưỡng – vợ: Nguyễn Thị Hồng

109. Ông  12.269.109.1 Lê Tự Nại - vợ : (xuất giá): sinh ra 1 con thế hệ 13:

          1.          13.465.269.1 Lê Tự Biệt

110. Ông  12.270.109.2 Lê Tự Phùng - vợ : Nguyễn Thị Ngôn: sinh 13 con thế hệ
         13:

          1.          13.466.270.1 Lê Tự Khá – vợ: Nguyễn Thị Bình
          2.          13.467.270.2 Lê Tự Nhã – vợ: Nguyễn Thị Ngân
          3.          13.468.270.3 Lê Tự Thông
          4.          13.469.270.4 Lê Tự Cánh – vợ: Phạm Thị Nguyên
          5.          13.470.270.5 Lê Tự Thọ - vợ: Nguyễn Thị Hạnh
          6.          13.471.270.6 Lê Tự Mười
          7.          13.472.270.7 Lê Tự Kiệt
          8.          13.473.270.8 Lê Tự Lộc – vợ: Võ Thị Thúy
          9.          13.474.270.9 Lê Thị Thôi
          10.        13.475.270.10 Lê Thị Hoa
          11.        13.476.270.11 Lê Thị Có
          12.        13.477.270.12 Lê Thị Minh
          13.        13.478.270.13 Lê Thị Chánh

111. Ông  12.271.109.3 Lê Tự Sung  - vợ : Nguyễn Thị Nhung: sinh 1 con thế hệ
          13:

           1.         13.479.271.1 Lê Thị Hai

112. Ông  12.276.110.1 Lê Tự Lân - vợ : Đỗ Thị Hoa: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.         13.480.276.1 Lê Tự Dũng- vợ: Nguyễn Thị Trúc
           2.         13.481.276.2 Lê Tự Sĩ
           3.         13.482.276.3 Lê Tự Duẫn
           4.         13.483.276.4 Lê Thị Phương

113. Ông  12.283.111.2 Lê Tự Lò - vợ : Nguyễn Thị Nở: sinh 10 con thế hệ 13:

           1.         13.484.283.1 Lê Thị Cẩm
           2.         13.485.283.2 Lê Thị Tú
           3.         13.486.283.3 Lê Thị Kim
           4.         13.487.283.4 Lê Tự Thông – vợ: Ngô Thị Nga      
           5.         13.488.283.5 Lê Tự Thắng
           6.         13.489.283.6 Lê Tự Cánh
           7.         13.490.283.7 Lê Tự Nam
           8.         13.491.283.8 Lê Tự Đức
           9.         13.492.283.9 Lê Tự Khánh Sinh
           10.       13.493.283.10 Lê Thị Quế Chi

114.Ông  12.284.111.3 Lê Tự Ngư - vợ : Nguyễn Thị Thôi: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.          13.494.284.1 Lê Tự Anh – vợ: Nguyễn Thị Tiền
          2.          13.495.284.2 Lê Thị Trưng
          3.          13.496.284.3 Lê Thị Vân  

115. Ông   12.285.111.4 Lê Tự Thịnh - vợ : Nguyễn Thị Hường: sinh 2 con thế hệ
         13:

         1.          13.497.285.1 Lê Tự Thanh – vợ: Ngô Thị Thanh Tuyết
         2.          13.498.285.2 Lê Thị Phim

116. Ông  12.286.112.1 Lê Tự Lự - vợ : Trần Thị Bông: sinh 5 con thế hệ 13:

         1.           13.499.286.1 Lê Tự Chung
         2.           13.500.286.2 Lê Thị Thủy
         3.           13.501.286.3 Lê Tự Hạnh
         4.           13.502.286.4 Lê Tự Phúc – vợ: Phan Thị Thúy Hằng
         5.           13.503.286.5 Lê Thị Phương

117. Ông  12.287.112.2 Lê Tự Trách - vợ : Nguyễn Thị Luận: sinh 4 con thế hệ 13:

         1.          13.504.287.1 Lê Tự Thiện – vợ: Nguyễn Thị Lâm
         2.          13.505.287.2 Lê Tự Trường
         3.          13.506.287.3 Lê Tự Trưởng
         4.          13.507.287.4 Lê Thị Hương

118. Ông  12.293.115.5 Lê Tự Du - vợ : Phan Thị Thơ: sinh 6 con thế hệ 13:

          1.          13.508.293.1 Lê Tự Hiếu
          2.          13.509.293.2 Lê Tự Đôn
          3.          13.510.293.3 Lê Tự Hoài Thương
          4.          13.511.293.4 Lê Thị Hoài Tâm
          5.          13.512.293.5 Lê Thị Thu Thảo
          6.          13.513.293.6 Lê Thị Năng Xi

119. Ông  12.301.124.2 Lê Tự Cát – vợ : Nguyễn Thị Long: sinh 8 con thế hệ 13:

          1.          13.514.301.1 Lê Tự Triết – vợ: Phạm Thị Cư
          2.          13.515.301.2 Lê Tự Ngàn
          3.          13.516.301.3 Lê Tự Công – vợ: Nguyễn Thị Hoành
          4           13.517.301.4 Lê Tự Danh – vợ: Trần Thị Nhụy
          5.          13.518.301.5 Lê Thị Chay
          6.          13.519.301.6 Lê Thị Kết
          7.          13.520.301.7 Lê Tự Hùng – vợ: Ngô Thị Lan
          8.          13.521.301.8 Lê Tự Nam – vợ: Tạ Thị Trí, Nguyễn Thị Bảo

120. Ông  12.302.124.3 Lê Tự Suyền- vợi: Nguyễn Thị Om: sinh 6 con thế hệ 13:

          1.          13.522.302.1 Lê Tự Dân
          2.          13.523.302.2 Lê Tự Ích
          3.          13.524.302.3 Lê Thị Nhồng
          4.          13.525.302.4 Lê Tự Dõng
          5.          13.526.302.5 Lê Thị Khướu Chị
          6.          13.527.302.6 Lê Thị Khướu Em

121. Ông  12.308.128.3 Lê Tự Điển – vợ: Phạm Thị Ba: sinh 1 con thế hệ 13:

          1.          13.528.308.1 Lê Tự Ngọc – vợ: Võ Thị Vui, Hoàng Thị Hương

122. Ông  12.309.128.4 Lê Tự Ái (Lập) – vợ: Tôn Nữ Thị Hiệp: sinh 2 con thế hệ
         13:

          1.          13.529.309.1 Lê Tự Phong – vợ: Hoàng Thị Hẹ
          2.          13.530.309.2 Lê Tự Dũng – vợ: Lương Thị Nhiên

123. Ông  12.317.131.7 Lê Tự Lý : sinh 2 con thế hệ 13:

          1.           13.531.317.1 Lê Tự Na
          2.           13.532.317.2 Lê Thị Tuyết

124. Ông  12.323.132.2 Lê Tự Thuận- vợ: Phạm Thị Thâu: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.          13.533.323.1 Lê Tự Trị
          2.          13.534.323.2 Lê Tự Kiêm
          3.          13.535.323.3 Lê Tự Độ
          4.          13.536.323.4 Lê Tự An
          5.          13.537.323.5 Lê Thị Hoa
          6.          13.538.323.6 Lê Thị Hải
          7.          13.539.323.7 Lê Thị Hoàng
          8.          13.540.323.8 Lê Thị Hạnh
          9.          13.541.323.9 Lê Tự Lực

125.Ông  12.324.132.3 Lê Tự Thúy – vợ: Nguyễn Thị Hương: sinh 2 con thế hệ
         13:

          1.         13.542.324.1 Lê Tự Bảo
          2.         13.543.324.2 Lê Thị Hiền

126. Ông  12.325.132.4 Lê Tự Thỏa – vợ: Phạm Thị Hương: sinh 10 con thế hệ 13:

          1.          13.544.325.1 Lê Tự Chái
          2.          13.545.325.2 Lê Tự Đại
          3.          13.546.325.3 Lê Tự Quang
          4.          13.547.325.4 Lê Tự Vinh
          5.          13.548.325.5 Lê Tự Đảm
          6.          13.549.325.6 Lê Thị Kim
          7.          13.550.325.7 Lê Thị Thương
          8.          13.551.325.8 Lê Thị Ánh
          9.          13.552.325.9 Lê Thị Tường
          10.        13.553.325.10 Lê Thị Ngọc

127. Ông  12.326.132.5 Lê Tự Trí – vợ: Trần Thị Thu Hà: sinh 2 con thế hệ 13:

           1.         13.554.326.1 Lê Thị Thu
           2.         13.555.326.2 Lê Thị Chương

128. Ông  12.332.134.1 Lê Tự Toàn – vơ: Nguyễn Thị Thúy:
            Con: không rõ

129. Ông  12.333.134.2 Lê Tự Song – vợ: Đinh Thị Chanh: sinh 4 con thế hệ 13:

          1.         13.556.333.1 Lê Thị Bông
          2.         13.557.333.2 Lê Thị Hoa
          3.         13.558.333.3 Lê Tự Thạnh
          4.         13.559.333.4 Lê Thị Trang

130. Ông  12.335.134.4 Lê Tự Sanh : sinh 2 con thế hệ 13:

          1.          13.560.335.1 Lê Tự Công
          2.          13.561.335.2 Lê Tự Thành

131. Ông  12.337.135.2 Lê Tự Thương – vợ: Hồ Thị Thí: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.         13.562.337.1 Lê Thị Lợi
          2.         13.563.337.2 Lê Tự Thành – vợ: Nguyễn Thị Hồng
          3.         13.564.337.3 Lê Thị Thúy

132. Ông  12.338.135.3 Lê Tự Thi : sinh 2 con thế hệ 13:

          1.         13.565.338.1 Lê Thị Tỵ    
          2.         13.566.338.2 Lê Thị Phước

133. Ông  12.340.135.5 Lê Tự Huy – vợ: Lê Thị Nhạn: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.         13.567.340.1 Lê Thị Hiền
          2.         13.568.340.2 Lê Tự Hiến – vợ: Hoàng Thị Mỹ
          3.         13.569.340.3 Lê Thị Hòa

134. Ông  12.346.139.1 Lê Tự Đại – Trần Thị Hợi: sinh 8 con thế hệ 13:

          1.         13.570.346.1 Lê Thị Quý
          2.         13.571.346.2 Lê Thị Báu
          3.         13.572.346.3 Lê Tự Phú – vợ: Thái Thị Thu Hà
          4.         13.573.346.4 Lê Thị Huệ
          5.         13.574.346.5 Lê Tự Gia – vợ: Thái Thị Sáu
          6.         13.575.346.6 Lê Tự Hổ
          7.         13.576.346.7 Lê Thị Hoa
          8.         13.577.346.8 Lê Thị Hương

135. Ông  12.352.140.1 Lê Tự Thể - Trương Thị Lập: sinh 4 con thế hệ 13:

          1.         13.578.352.1 Lê Tự Thọ - vợ: Nguyễn Thị Kiết
          2.         13.579.352.2 Lê Tự Thành – vợ : Nguyễn Thị Hải
          3.         13.580.352.3 Lê Tự Tiến – vợ: Nguyễn Thị Sĩ
          4.         13.581.352.4 Lê Thị Trinh

136. Ông  12.357.141.1 Lê Tự Trị - vợ: Nguyễn Thị Toại: sinh 2 con thế hệ 13:

          1.         13.582.357.1 Lê Tự Vệ - vợ: Hồ Thị Hợi
          2.         13.583.357.2 Lê Tự An

137. Ông   12.364.144.3 Lê Tự Quý – vợ: Lê Thị Ngọc: sinh 1 con thế hệ 13:

          1.         13.584.364.1 Lê Tự Biên – vợ: Phan Thị Mận

138. Ông 12.366.144.5 Lê Tự Viễn (Vận) – vợ: guyễn Thị Lộ: sinh 5 con thế hệ
          13:

           1.         13.585.366.1 Lê Tự Di – vợ: Nguyễn Thị Chanh
           2.         13.586.366.2 Lê Tự Phùng – vợ: Vương Ngọc Anh
           3.         13.587.366.3 Lê Tự Sở
           4.         13.588.366.4 Lê Tự Diệu (liệt sĩ)
           5.         13.589.366.5 Lê Tự Thôi

139. Ông  12.368.145.1 Lê Tự Tuất – vợ: Tôn Nữ Thu Lan: sinh 1 con thế hệ 13:

          1.          13.590.368.1 Lê Tự Thắng Lợi

140. Ông  12.369.145.2 Lê Tự Cuộc (Thắng) – vợ: Hồ Thị An, Vương Thị Liên:
         sinh 5 con thế hệ 13:

           1.          13.591.369.1 Lê Tự Sỹ Hào – vợ: bà Liên
           2.          13.592.369.2 Lê Thị Hạnh
           3.          13.593.369.3 Lê Tự Hiệp – vợ: Hồ Thị Bạch Mỹ
           4.          13.594.369.4 Lê Tự Thanh Hải
           5.          13.595.369.5 Lê Quang Hà – vợ: Trần Thị Cúc

141. Ông  12.372.145.5 Lê Tự Thu – vơ: Hồ Thị Dung, Trần Thị Em: sinh 9 con
          thế hệ 13:

           1.          13.596.372.1 Lê Tự Châu – vợ: Trần Thị Ánh Hoa
           2.          13.597.372.2 Lê Thị Gái
           3.          13.598.372.3 Lê Tự Trúc – vợ: Hoàng Thị Thuận
           4.          13.599.372.4 Lê Tự Siêu – vợ: Trần Thị Thiên Kiều
           5.          13.600.372.5 Lê Thị Đào
           6.          13.601.372.6 Lê Thị Mận
           7.          13.602.372.7 Lê Tự Dũng – vợ: Nguyễn Thị Yến
           8.          13.603.372.8 Lê Tự Phú – vợ: Phạm Thị Kiều Diễm Châu
           9.          13.604.372.9 Lê Thị Lệ

142. Ông 12.373.145.6 Lê Tự Minh (Xu em) – vợ: Phạm Thị Kết: sinh 1 người con
         thế hệ 13:

           1.          13.605.372.1 Lê Thị Duyên

143. Ông  12.377.145.10 Lê Tự Trị  - vợ: Nguyễn Thị Thanh: sinh 3 con thế hệ 13:

           1.          13.606.377.1 Lê Tự Quốc Khánh – vợ: Phạm Thị Hiền
           2.          13.607.377.2 Lê Tự Quốc Việt – vợ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
           3.          13.608.377.3 Lê Thị Thu Hiền

144. Ông  12.380.152.2 Lê Tự Nhiên – vợ: Lý Thị Vui: sinh 3 con thế hệ 13:

           1.          13.609.380.1 Lê Thị Tường Vy
           2.          13.610.380.2 Lê Tự Hoài Nam
           3.          13.611.380.3 Lê Thị Hương Giang

145. Ông  12.381.152.3 Lê Tự Đồng – vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh: sinh 4 con thế
          hệ 13:

           1.          13.612.381.1 Lê Thị Kim Hoa
           2.          13.613.381.2 Lê Tự Thành – vợ: bà Lệ Thu, bà Lệ Hà
           3.          13.614.381.3 Lê Tự Bình – vợ: bà Minh Hằng, Trần Thị Kim Anh
           4.          13.615.381.4 Lê Thị Kim Dung

146. Ông  12.382.152.4 Lê Tự Lập – vợ: Nguyễn Thị Nhung: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.           13.616.382.1 Lê Tự Minh
          2.           13.617.382.2 Lê Tự Hải
          3.           13.618.382.3 Lê Thị Hà

147. Ông 12.384.155.1 Lê Tự Giả - vợ: Mai Thị Lựu: sinh 6 con thế hệ 13:

          1.           13.619.384.1 Lê Thị Trường
          2.           13.620.384.2 Lê Thị Kỳ
          3.           13.621.384.3 Lê Thị Quyết
          4.           13.622.384.4 Lê Tự Thanh Phong – vợ: Hoàng Thị Kim Anh
          5.           13.623.384.5 Lê Thị Đoàn
          6.           13.624.384.6 Lê Tự Thanh Nhàn – vợ: Nguyễn Thị Bích

148. Ông  12.385.155.2 Lê Tự Do : sinh 3 con thế hệ 13:

          1.           13.625.385.1 Lê Tự Minh Sơn
          2.           13.626.385.2 Lê Tự Minh Hải
          3.           13.627.385.3 Lê Thị Thúy

149. Ông  12.387.155.4 Lê Tự Diệm (Hùng): sinh 4 con thế hệ 13:

          1.           13.628.387.1 Lê Tự Dũng – vợ: Nguyễn Thị Hà
          2.           13.629.387.2 Lê Tự Tiến – vợ: Chu Thị Hoa
          3.           13.630.387.3 Lê Tự Ánh – vợ: Nguyễn Thị Minh
          4.           13.631.387.4 Lê Tự Thái

150. Ông 12.392.155.9 Lê Tự Thái : sinh 2 con thế hể:

          1.           13.632.392.1 Lê Thị Châu
          2.           13.633.392.2 Lê Thị Khánh

151. Ông  12.393.157.1 Lê Tự Tuân - vợ : Huỳnh Thị Giao: sinh 1 con thế hệ 13:

          1.           13.634.393.1 Lê Tự Tấn – vợ: Nguyễn Thị Em

152. Ông  12.395.157.3 Lê Tự Ất - vợ : Nguyễn Thị Nghi -  Huỳnh Thị Yến: sinh
         2 con thế hệ 13:

          1.            13.635.395.1  Lê Tự Tấn
          2.            13.636.395.2 Lê Thị Hợi

153. Ông  12.404.158.4 Lê Tự Ký - vợ : Võ Thị Đới: sinh 7 con thế hệ 13: 

          1.            13.637.404.1 Lê Thị Hoa
          2.            13.638.404.2 Lê Tự Xuân
          3.            13.639.404.3 Lê Thị Thu
          4.            13.640.404.4 Lê Tự Liên – vợ: Phan Thị Tuyết
          5.            13.641.404.5 Lê Thị Miên
          6.            13.642.404.6 Lê Thị Miền
          7.            13.643.404.7 Lê Tự Nam – vợ: Nguyễn Thị Huế

154. Ông  12.407.158.7 Lê Tự Hy – vợ: Nguyễn Thị Hú: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.            13.644.407.1 Lê Tự Sinh – vợ: Nguyễn Thị Ánh
          2.            13.645.407.2 Lê Thị Hoạt
          3.            13.646.407.3 Lê Thị Huệ
          4.            13.647.407.4 Lê Tự Thông – vợ: Nguyễn Thị Tuyết
          5.            13.648.407.5 Lê Thị Sự
          6.            13.649.407.6 Lê Tự Hùng – vợ: Nguyễn Thị Hạnh
          7.            13.650.407.7 Lê Tự Cư – vợ: Võ Thị Lan
          8.            13.651.407.8 Lê Thị Mai 
          9.            13.652.407.9 Lê Tự Điếu

155. Ông 12.411.159.2 Lê Tự Lý - vợ : Hà Thị Châu: sinh 11 con thế hệ 13:

          1.            13.653.411.1 Lê Tự Phước – vợ: Nguyễn Thị Mai
          2.            13.654.411.2 Lê Thị Yến
          3.            13.655.411.3 Lê Thị Oanh
          4.            13.656.411.4 Lê Tự Lanh
          5.            13.657.411.5 Lê Thị Ái Lan
          6.            13.658.411.6 Lê Thị Thu Hà
          7.            13.659.411.7 Lê Thị Kim Phụng
          8.            13.660.411.8 Lê Tự Minh – vợ: Trương Thị Phương Hạnh
          9.            13.661.411.9 Lê Thị Thu Thảo
          10.          13.662.411.10 Lê Tự Trung
          11.          13.663.411.11 Lê Tự Cường

156. Ông 12.415.159.6 Lê Tự Ngữ - vợ : Tôn Nữ Ngọc Yến: sinh 7 con thế hệ 13:

           1.           13.664.415.1 Lê Thị Ngọc Dung
           2.           13.665.415.2 Lê Thị Ngọc Diệp
           3.           13.666.415.3 Lê Tự Đức – vợ: Võ Thị Tuyết
           4.           13.667.415.4 Lê Thị Ngọc Anh
           5.           13.668.415.5 Lê Tự Đinh – vợ: Phan Thị Hải Yến
           6.           13.669.415.6 Lê Tự Duy – vợ: Trần Thị Minh Hiếu
           7.           13.670.415.7 Lê Tự Dũng – vợ: Phạm Thị Hải Minh

157. Ông  12.418.160.2 Lê Tự Nhị - vợ : Nguyễn Thị Bao: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.            13.671.418.1 Lê Thị Nhân
          2.            13.672.418.2 Lê Tự Vân – vợ: Nguyễn Thị Anh
          3.            13.673.418.3 Lê Thị Tuyết Sương
          4.            13.674.418.4 Lê Thị Thời
          5.            13.675.418.5 Lê Tự Thịnh
          6.            13.676.418.6 Lê Tự Phát - vợ: Nguyễn Thị Hồng
          7.            13.677.418.7 Lê Thị Hoa
          8.            13.678.418.8 Lê Thị Loan
          9.            13.679.418.9 Lê Tự Khoa – vợ: Đỗ Thị Hồng

158. Ông  12.426.171.3 Lê Tự Hoàn – vơ: Vũ Thị Băng: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.            13.680.426.1 Lê Thị Hương
          2.            13.681.426.2 Lê Thị Hoa
          3.            13.682.426.3 Lê Thị Vân Anh

159. Ông  12.427.171.4 Lê Mạnh Toàn – vợ: Hoàng Thị Mỹ Lệ: sinh 4 con thế hệ
         13:

           1.           13.683.427.1 Lê Thị Ngà
           2.           13.684.427.2 Lê Thị Ngọc
           3.           13.685.427.3 Lê Thị Thanh
           4.           13.686.427.4 Lê Tự Ngọc Cương

160. Ông  12.428.171.5 Lê Tự Hồi – vợ: Lê Thị Tuyết: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.           13.687.428.1 Lê Tự Thành Bảo – vợ: Lê Thị Hồng Việt
           2.           13.688.428.2 Lê Thị Kim Nhung
           3.           13.689.428.3 Lê Tự Thành Ngọc – vợ: Nguyễn Thị Thư Thư
           4.           13.690.428.4 Lê Tự Mạnh Quân 

161. Ông  12.430.171.7 Lê Tự Tâm – vợ: Nguyễn Thị Cốm: sinh 1 con thế hệ 13:

           1.           13.691.430.1 Lê Tự Tuấn

162. Ông  12.433.176.1 Lê Tự Doãn - vợ : Trương Thị Diên: sinh 2 con thế hệ 13:

           1.           13.692.433.1 Lê Thị Diễn
           2.           13.693.433.2 Lê Thị Dỗng

163. Ông  12.434.176.2 Lê Tự Duân - vợ : Nguyễn Thị Đặc: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.           13.694.434.1 Lê Tự Ngốc – vợ: Hà Thị Kỹ
           2.           13.695.434.2 Lê Thị Trách
           3.           13.696.434.3 Lê Thị Hử
           4.           13.697.434.4 Lê Thị Trá

164. Ông  12.435.176.3 Lê Tự Sanh - vợ : Nguyễn Thị Đương: sinh 5 con thế hệ
          13:

           1.           13.698.435.1 Lê Tự Xiền – vợ: Lê Công Thị Lợi
           2.           13.699.435.2 Lê Thị Chiên
           3.           13.700.435.3 Lê Thị Tù
           4.           13.701.435.4 Lê Thị Đấu
           5.           13.702.435.5 Lê Thị Mên

165. Ông  12.436.176.4 Lê Tự Giác - vợ : Trương Thị Sàng: sinh 8 con thế hệ 13:

          1.             13.703.436.1 Lê Thị Sỏi
          2.             13.704.436.2 Lê Thị Sàng
          3.             13.705.436.3 Lê Thị Lan
          4.             13.706.436.4 Lê Thị Đạt
          5.             13.707.436.5 Lê Thị Tược
          6.             13.708.436.6 Lê Tự Lượng
          7.             13.709.436.7 Lê Thị Huỹnh
          8.             13.710.436.8 Lê Thị Dọt

166. Ông  12.437.176.5 Lê Tự Ất - vợ : Trương Thị Thuận: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.             13.711.437.1 Lê Tự Dân – vợ: Phạm Thị Bi
          2.             13.712.437.2 Lê Tự Sự
          3.             13.713.437.3 Lê Thị Côi

167. Ông  12.439.182.1 Lê Tự Tư - vợ : Nguyễn Thị Khoanh: sinh 4 con thế hệ 13:

          1.             13.714.439.1 Lê Tự Trách – vợ: Nguyễn Thị Thiên
          2.             13.715.439.2 Lê Tự Sự - vợ: Phan Thị Vịt
          3.             13.716.439.3 Lê Tự Xử - vợ: Nguyễn Thị Liên
          4.             13.717.439.4 Lê Tự Được – vợ: Nguyễn Thị Giáp, Nguyễn Thị Hý

168. Ông  12.440.182.2 Lê Tự Đề - vợ : Nguyễn Thị Cơ: sinh 4 con thế hệ 13:

          1.            13.718.440.1 Lê Tự Tác – vợ: Nguyễn Thị Kiến
          2.            13.719.440.2 Lê Tự Xốc – vợ: Nguyễn Thị Mua
          3.            13.720.440.3 Lê Thị Lốc
          4.            13.721.440.4 Lê Tự Tốc – vợ: Phan Thị Thìn

169. Ông  12.441.183.1 Lê Tự Xuân - vợ : Nguyễn Thị Lê: sinh 7 con thế hệ 13:

          1.           13.722.441.1 Lê Thị Khải
          2.           13.723.441.2 Lê Thị Mãi
          3.           13.724.441.3 Lê Thị Mại
          4.           13.725.441.4 Lê Thị Mai
          5.           13.726.441.5 Lê Thị Xoa
          6.           13.727.441.6 Lê Tự Đáng – vợ: Nguyễn Thị Mạch
          7.           13.728.441.7 Lê Tự Đích – vợ: Hà Thị Mốt

170. Ông  12.442.184.1 Lê Tự Thế - vợ : Nguyễn Thị Thái - Nguyễn Thị Thước:
         sinh 4 con thế hệ 13:

           1.             13.729.442.1 Lê Tự Lệ - vơ: Nguyễn Thị Thiệt
           2.             13.730.442.2 Lê Thị Nghê
           3.             13.731.442.3 Lê Tự Nghị - vợ: Nguyễn Thị Thứ
           4.             13.732.442.4 Lê Tự Lai – vợ: Trương Thị Sắt

171. Ông  12.448.184.7 Lê Tự Loan - vợ : 3 bà : Thiều - Ngọt – An: sinh 8 con thế
          hệ 13:

           1.             13.733.448.1 Lê Thị Bán
           2.             13.734.448.2 Lê Tự Sang – vợ: Nguyễn Thị Y
           3.             13.735.448.3 Lê Thị Sớt
           4.             13.736.448.4 Lê Tự Cầm – vợ: Đàm Thị Lai
           5.             13.737.448.5 Lê Thị Đảnh
           6.             13.738.448.6 Lê Tự Đàng (Bảy Biền) – vợ: Hoàng Thị Nhiễn
           7.             13.739.448.7 Lê Tự Biến
           8.             13.740.448.8 Lê Tự Bãi

172. Ông  12.452.185.4 Lê Tự Quy - vợ : Nguyễn Thị Cang - Nguyễn Thị Giá:
          sinh 5 con thế hệ 13:

           1.            13.741.452.1 Lê Thị Phán
           2.            13.742.452.2 Lê Tự Thạc – vợ Nguyễn Thị Chức
           3.            13.743.452.3 Lê Thị Toán
           4.            13.744.452.4 Lê Tự Bán – vợ: Nguyễn Thị Nhi
           5.            13.745.452.5 Lê Tự Lượng – vợ: Nguyễn Thị Thiều

173. Ông  12.453.185.5 Lê Tự Nhược - vợ :  Trương Thị Lọ - Trương Thị Ký: sinh
        10 con thế hệ 13:

          1.            13.746.453.1 Lê Thị Hướng
          2.            13.747.453.2 Lê Thị Hoán
          3.            13.748.453.3 Lê Tự Hạt – vợ: Nguyễn Thị Tửu
          4.            13.749.453.4 Lê Thị Đạt
          5.            13.750.453.5 Lê Tự Lượng- vợ Nguyễn Thị Mốt, Phạm Thị Hòa
          6.            13.751.453.6 Lê Tự Khương – vợ: Nguyễn Thị Bích
          7.            13.752.453.7 Lê Tự Tá – vợ: Trần Thị Cự
          8.            13.753.453.8 Lê Tự Ninh – vợ: Nguyễn Thị Xê
          9.            13.754.453.9 Lê Thị Tường
          10.          13.755.453.10 Lê Tự Hinh – vợ: Nguyễn Thị Thôi

174. Ông  12.454.185.6 Lê Tự Nguyên - vợ : Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Thị Y:
         sinh 7 con thế hệ 13:

           1.          13.756.454.1 Lê Tự Tuyên – vợ: Phạm Thị Phước
           2.          13.757.454.2 Lê Tự Kiên – vợ: Nguyễn Thị Dực
           3.          13.758.455.3 Lê Tự Kỳ - vợ: Nguyễn Thị Xanh
           4.          13.759.454.4 Lê Tự Thị - vợ: Nguyễn Thị Dần
           5.          13.760.454.5 Lê Tự Nhi – vợ: Nguyễn Thị Lem
           6.          13.761.454.6 Lê Tự Liên
           7.          13.762.454.7 Lê Thị Biên

175. Ông  12.457.185.8 Lê Tự Trọn - vợ : Nguyễn Thị Tần: sinh 9 con thế hệ 13:

           1.          13.763.457.1 Lê Thị Ngân
           2.          13.764.457.2 Lê Thị Bân
           3.          13.765.457.3 Lê Tự Nhân
           4.          13.766.457.4 Lê Thị Cận
           5.          13.767.457.5 Lê Tự Em – vợ: Phan Thị Mãn, Tạ Thị Cường
           6.          13.768.457.6 Lê Tự Hý – vợ: Nguyễn Thị Xáng
           7.          13.769.457.7 Lê Tự Chút – vợ: Phạm Thị Phụng
           8.          13.770.457.8 Lê Thị Nữa
           9.          13.771.457.9 Lê Thị Thôi

176. Ông  12.458.185.9 Lê Tự Nhỏ - vợ : Hà hị Sảy: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.          13.772.458.1 Lê Thị Công
           2.          13.773.458.2 Lê Thị Tuất
           3.          13.774.458.3 Lê Thị Ninh
           4.          13.775.458.4 Lê Thị Đinh

177. Ông  12.462.191.3 Lê Tự Hương - vợ : Nguyễn Thị Soạn: sinh 10 con thế hệ
         13:

           1.          13.776.462.1 Lê Tự Nhàn – vợ: Nguyễn Thị Bời
           2.          13.777.462.2 Lê Thị Ban
           3.           13.778.462.3 Lê Tự Toàn – vợ: xuất giá
           4.           13.779.462.4 Lê Tự Tiệp
           5.           13.780.462.5 Lê Tự Ngưu
           6.           13.781.462.6 Lê Tự Nhường – vợ: Nguyễn Thị Tài
           7.           13.782.462.7 Lê Tự Bính – vợ: Nguyễn Thị Thêm
           8.           13.783.462.8 Lê Tự Thí
           9.           13.784.462.9 Lê Thị Thôi
           10.         13.785.462.10 Lê Thị Nà

178. Ông  12.463.191.4 Lê Tự Đường - vợ : Đặng Thị Xu: sinh 7 con thế hệ 13: 

            1.          13.786.463.1 Lê Tự Mùi
            2.          13.787.463.2 Lê Thị Thân
            3.          13.788.463.3 Lê Tự Túy
            4.          13.789.463.4 Lê Tự Toán
            5.          13.790.463.5 Lê Tự Thống – vợ: Nguyễn Thị Xít
            6.          13.791.463.6 Lê Tự Suất – vợ: Nguyễn Thị Tắt
            7.          13.792.463.7 Lê Thị Mua

179. Ông  12.466.191.7 Lê Tự Chi - vợ : Trương Thị Gắng: sinh 7 con thế hệ 13:

           1.          13.793.466.1 Lê Tự Chuẩn – vợ: Bùi Thị Mại
           2.          13.794.466.2 Lê Thị Chi
           3.          13.795.466.3 Lê Tự Thùy
           4.          13.796.466.4 Lê Thị Yên
           5.          13.797.466.5 Lê Tự Sau – Nguyễn Thị Hứa
           6.          13.798.466.6 Lê Tự Còn – vợ: Nguyễn Thị Do
           7.          13.799.466.7 Lê Thị Chơi

180. Ông  12.469.195.2 Lê Tự Hữu - vợ : Nguyễn Thị Giác: sinh 8 con thế hệ 13:

           1.          13.800.469.1 Lê Thị Quát
           2.          13.801.469.2 Lê Thị Lạc
           3.          13.802.469.3 Lê Thị Bàn
           4.          13.803.469.4 Lê Tự Nhi
           5.          13.804.469.5 Lê Tự Thiên
           6.          13.805.469.6 Lê Tự Di – vợ: Nguyễn Thị Mại
           7.          13.806.469.7 Lê Tự Tồn – vợ: Lê Công Thị Thường
           8.          13.807.469.8 Lê Tự Phùng – vợ Nguyễn Thị Lầu

181. Ông  12.470.195.3 Lê Tự Hành - vợ : Trương Thị Kiệt: sinh 1 con thế hệ 13:

           1.          13.808.470.1 Lê Tự Câu – vợ: Trương Thị Kiệt

182. Ông  12.471.195.4 Lê Tự Chi - vợ : Nguyễn Thị Giác: sinh 5 con thế hệ 13:

           1.          13.809.471.1 Lê Thị Mẹo
           2.          13.810.471.2 Lê Thị Thôi
           3.          13.811.471.3 Lê Thị Xin
           4.          13.812.471.4 Lê Tự Tửu
           5.          13.813.471.5 Lê Tự Hoàng – vợ: Nguyễn Thị Trì

183. Ông  12.479.201.1 Lê Tự Đông - vợ : Nguyễn Thị Cưỡng: sinh 8 con thế hệ
          13:

           1.         13.814.479.1 Lê Thí Chí
           2.         13.815.479.2 Lê Thị Phú
           3.         13.816.479.3 Lê Thị Chinh
           4.         13.817.479.4 Lê Thị Điều
           5.         13.818.479.5 Lê Thị Đề
           6.         13.819.479.6 Lê Tự Bầy  
           7.         13.820.479.7 Lê Tự Gia
           8.         13.821.479.8 Lê Thị Xầy

184. Ông  12.484.201.6 Lê Tự Giới - vợ : Lê Công Thị Nguyện - Nguyễn Thị Tù:
         sinh 9 con thế hệ 13:4

           1.         13.822.484.1 Lê Tự Ái – vợ: Nguyễn Thị Thiếp
           2.         13.823.484.2Lê Thị Nại
           3.         13.824.484.3 Lê Tự Lắm
           4.         13.825.484.4 Lê Tự Tỏa
           5.         13.826.484.5 Lê Thị Toa
           6.         13.827.484.6 Lê Tự Là – Nguyễn Thị Một
           7.         13.828.484.7 Lê Tự Nẫm
           8.         13.829.484.8 Lê Tự Phẩm – vợ Nguyễn Thị Cúc
           9.         13.830.484.9 Lê Tự Mẫm – vợ: Nuyễn Thị Toan

185. Ông  12.489.212.4 Lê Tự Phặt – vợ: Nguyễn Thị Dậu: sinh 1 con thế hệ 13:
           1.         13.831.489.1 Lê Tự Nhung – vợ: Nguyễn Thị Nghệ

186. Ông  12.494.213.5 Lê Tự Mẹo - vợ : Võ Thị Hiến - Võ Thị Khai: sinh 8 con
         thế hệ 13:

           1.        13.832.494.1 Lê Thị Vinh
           2         13.833.494.2 Lê Thị Sang
           3.        13.834.494.3 Lê Tự Phi
           4.        13.835.494.4 Lê Tự Đệ
           5.        13.836.494.5 Lê Tự Chín
           6.        13.837.494.6 Lê Tự Trước
           7.        13.838.494.7 Lê Thị Sa
           8.        13.839.494.8 Lê Tự Mười

187. Ông  12.498.215.1 Lê Tự Gà - vợ : Nguyễn Thị Đủ: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.         13.840.498.1 Lê Tự Điệp
          2.         13.841.498.2 Lê Tự Cước – vợ: Nguyễn Thị Lạc
          3.         13.842.498.3 Lê Tự Xạt
          4.         13.843.498.4 Lê Thị Rạt
          5.         13.844.498.5 Lê Thị Rạt Em
          6.         13.845.498.6 Lê Tự Mẹo – vợ xuất giá
          7.         13.846.498.7 Lê Tự Tỵ
          8.         13.847.498.8 Lê Tự Thân – vợ: Nguyễn Thị Bể
          9.         13.848.498.9 Lê Tự Lân

188. Ông  12.500.216.2 Lê Tự Xáng - vợ : Nguyễn Thị Hợi: sinh 5 con thế hệ 13:

           1.        13.849.500.1 Lê Thị Nghễ
           2.        13.850.500.2 Lê Tự Xễ
           3.        13.851.500.3 Lê Tự Mua
           4.        13.852.500.4 Lê Tự Bờ
           5.        13.853.500.5 Lê Tự Hào – vợ: Pham Thị Hiến; Trần Thị Tám

189. Ông  12.503.216.5 Lê Tự Đối - vợ : Phan Thị Nhi: sinh 3 con thế hệ 13:

          1.          13.854.503.1 Lê Tự Lượm – vợ: Nguyễn Thị Hoanh
          2.          13.855.503.2 Lê Thị Lặt
          3.          13.856.503.3 Lê Tự Thái

190. Ông  12.504.216.6 Lê Tự Đới - vợ : Nguyễn Thị Mãn: sinh 4 con thế hệ 13:

          1.          13.857.504.1 Lê Tự Lào – vợ: Nguyễn Thị Xưởng
          2.          13.858.504.2 Lê Tự Mĩa – vợ: Nguyễn Thị Thị
          3.          13.859.504.3 Lê Tự Xĩa – vơ: Trương Thị Rừng
          4.          13.860.504.4 Lê Tự Em (Xĩa Em)

191.Ông  12.506.216.8 Lê Tự Buội - vợ : Phạm Thị Quýt: sinh 10 con thế hệ 13:

          1.          13.861.506.1 Lê Thị Thoan – chồng Nguyễn Hữu Nhi
          2.          13.862.506.2 Lê Thị Toản- chồng Nguyễn Hữu Thìn
          3.          13.863.506.3 Lê Thị Quảng- chồng Nguyễn Văn Đường
          4.          13.864.506.4 Lê Thị Đào (Quảng Em) – chồng Nguyễn Văn Sổ
          5.          13.865.506.5 Lê Tự Hổ - vợ: Nguyễn Thị Hường, Huỳnh  Lệ Thủy
          6.          13.866.506.6 Lê Tự Hỷ - vợ: Đinh Thị Quý Hương
          7.          13.867.506.7 Lê Tự Xỷ
          8.          13.868.506.8 Lê Tự Rô – vợ: Trần Thị Ngọc Anh
          9.          13.869.506.9 Lê Tự Sồ - vợ: Mai Thị Hạnh
          10.        13.870.506.10 Lê Tự Sồ Em

192. Ông  12.507.218.1 Lê Tự Dư - vợ : Nguyễn Thị Sót: sinh 5 con thế hệ 13:

          1.          13.871.507.1 Lê Tự Lơm – vợ: Nguyễn Thị Duyên
          2.          13.872.507.2 Lê Tự Dung – vợ: Nguyễn Thị Dương
          3.          13.873.507.3 Lê Tự Bung
          4.          13.874.507.4 Lê Thị Tề
          5.          13.875.507.5 Lê Thị Lạo

193. Ông  12.508.218.2 Lê Tự Hạnh - vợ : Nguyễn Thị Trứ: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.          13.876.508.1 Lê Thị Lữ
          2.          13.877.508.2 Lê Thị Nữ
          3.          13.878.508.3 Lê Thị Thôi
          4.          13.879.508.4 Lê Thị Tít
          5.          13.880.508.5 Lê Thị Thép
          6.          13.881.508.6 Lê Thị Phầu
          7.          13.882.508.7 Lê Tự Để
          8.          13.883.508.8 Lê Thị Cháu
          9.          13.884.508.9 Lê Tự Chai – vợ: Nguyễn Thị Trâm, Trương Thị Ước

194. Ông  12.513.222.5 Lê Tự Thân - vợ : Nguyễn Thị Bân: sinh 9 con thế hệ 13:

          1.          13.885.513.1 Lê Tự Đấu – vợ: Đặng Thị Quý
          2.          13.886.513.2 Lê Tự Đinh – vợ: Huỳnh Thị Bán
          3.          13.887.513.3 Lê Tự Tuôi
          4.          13.888.513.4 Lê Thị Bé
          5.          13.889.513.5 Lê Thị Sau
          6.          13.890.513.6 Lê Tự Lư – vợ: Nguyễn Thị Vũ
          7.          13.891.513.7 Lê Thị Tính
          8.          13.892.513.8 Lê Tự Ty
          9.          13.893.513.9 Lê Tự Mười

195. Ông  12.514.222.6 Lê Tự Câu - vợ : Nguyễn Thị Xin - Nguyễn Thị Biền: sinh
               8 con thế hệ 13:

           1.         13.894.514.1 Lê Thị Tau
           2.         13.895.514.2 Lê Tự Đệ
           3.         13.896.514.3 Lê Tự Em –vợ: bà Hải
           4.         13.897.514.4 Lê Tự My
           5.         13.898.514.5 Lê Tự Môn
           6.         13.899.514.6 Lê Thị Ny
           7.         13.900.514.7 Lê Thị Na
           8.         13.901.514.8 Lê Thị Nu

196. Ông  12.518.226.2 Lê Tự Lò - vợ : Huỳnh Thị Xềnh
             Con: không rõ

197. Ông 12.519.226.3 Lê Tự Ngò - vợ : Trương Thị Chân : sinh 7 con thế hệ 13:
           1.          13.902.518.1 Lê Thị Nghỉ
           2.          13.903.518.2 Lê Tự Tam – vợ: Nguyễn Thị Săn
           3.          13.904.518.3 Lê Tự Tam Em – vợ: Nguyễn Thị Hải
           4.          13.905.518.4 Lê Tự Cưu
           5.          13.906.518.5 Lê Tự Ngụ - vợ: Nguyễn Thị Ba
           6.          13.907.518.6 Lê Tự Nhứt – vợ: Trần Thị Hiền
           7.          13.908.518.7 Lê Thị Như

198. Ông  12.520.226.4 Lê Tự Hành - vợ : 3 bà : Hoài - Huynh - Được: sinh 5 con
                 thế hệ 13:

           1.          13.909.520.1 Lê Tự Khách
           2.          13.910.520.2 Lê Tự Hồng – vợ: Nguyễn Thị Vân
           3.          13.911.520.3 Lê Thị Lũ
           4.          13.912.520.4 Lê Thị Bình
           5.          13.913.520.5 Lê Tự Mây – vợ: Lê Thị Nga

199. Ông  12.521.227.1 Lê Tự Hiệu - vợ : Nguyễn Thị Cương: sinh 4 con thế hệ
              13:

           1.         13.914.521.1 Lê Tự Nhưng – vợ: Nguyễn Thị Mão
           2.         13.915.521.2 Lê Tự Kiệt – vợ: Nguyễn Thị Hồ
           3.         13.916.521.3 Lê Tự Sài
           4.         13.917.521.4 Lê Tự Ngạo – vợ: Nguyễn Thị Cang

200. Ông 12.522.227.2 Lê Tự Đôn - vợ : Đoàn Thị Nữ: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.         13.918.522.1 Lê Tự Chỉnh
           2.         13.919.522.2 Lê Tự Ba
           3.         13.920.522.3 Lê Tự Thông- vợ: Nguyễn Thị Chua
           4.         13.921.522.4 Lê Tự Đạt – vợ: Nguyễn Thị Dí

201. Ông  12.523.227.3 Lê Tự Duật - vợ : Nguyễn Thị La - Hà Thị Thứ: sinh 8 con
        thế hệ 13: 

           1.        13.922.523.1 Lê Tự Thập – vợ: Phan Thị Tý
           2.        13.923.523.2 Lê Tự Nhỏ
           3.        13.924.523.3 Lê Tự Xưởng
           4.        13.925.523.4 Lê Tự Lưỡng – vợ: TRần Thị Bạch Tuyết
           5.        13.926.523.5 Lê Tự Bờ - vợ: Nguyễn Thị Tuyết
           6.        13.927.523.6 Lê Thị Tám
           7.        13.928.523.7 Lê Tự Dế
           8.        13.929.523.8 Lê Thị Bính Tý

202. Ông  12.525.227.5 Lê Tự Kính - vợ Nguyễn Thị Tế: sinh 7 con thế hệ 13:

           1.         13.930.525.1 Lê Tự Trái
           2.         13.931.525.2 Lê Tự Cho
           3.         13.932.525.3 Lê Tự Kiềm
           4.         13.933.525.4 Lê Tự Kiếm
           5.         13.934.525.5 Lê Tự Giáp
           6.         13.935.525.6 Lê Tự Út
           7.         13.936.525.7 Lê Tự Con

203. Ông  12.528.228.3 Lê Tự Y - vợ : Tăng Thị Viễn: sinh 9 con thế hệ 13:

           1.         13.937.528.1 Lê Thị Huyền
           2.         13.938.528.2 Lê Thị Biền
           3.         13.939.528.3 Lê Tự Mai – vợ: Nguyễn Thị Rê, Phan Thị Địch
           4.         13.940.528.4 Lê Tự Trái
           5.         13.941.528.5 Lê Tự Khái – vợ: Nguyễn Thị Sừng
           6.         13.942.528.6 Lê Thị Thiệt
           7.         13.943.528.7 Lê Tự Thà – vợ: Nguyễn Thị Quyệt
           8.         13.944.528.8 Lê Thị Vênh
           9.         13.945.528.9 Lê Thị Sót

204. Ông 12.529.228.4 Lê Tự Nhơn - vợ : Nguyễn Thị Trắc: sinh 4 con thế hệ 13:

           1.         13.946.529.1 Lê Tự Kín
           2.         13.947.529.2 Lê Thị Tiếp
           3.         13.948.529.3 Lê Thị Điệp
           4.         13.949.529.4 Lê Tự Điệt – vợ: Nguyễn Thị Lạo

205. Ông  12.532.229.1 Lê Tự Hàn vợ : Nguyễn Thị Nhân: sinh 7 con thế hệ 13:

           1.         13.950.532.1 Lê Tự Miễn – vợ: Nguyễn Thị đích
           2.         13.951.532.2 Lê Tự Cường – vợ: Nguyễn Thị Hoa
           3.         13.952.532.3 Lê Tự Tương – vợ: Nguyễn Thị Nga
           4.         13.953.532.4 Lê Tự Sáu – vợ: Nguyễn Thị Cần
           5.         13.954.532.5 Lê Tự Mười – vợ: Nguyễn Thị Lan Chi
           6.         13.955.532.6 Lê Thị Trông
           7.         13.956.532.7 Lê Thị Em

206. Ông 12.533.229.2 Lê Tự Tín - vợ : (xuất giá): sinh 1 con thế hệ 13:

           1.         13.957.533.1 Lê Tự Sửu     

207. Ông 12.534.230.1 Lê Tự Tha - vợ : Nguyễn Thị Quít: sinh 2 con thế hệ 13:

           1.         13.958.534.1 Lê Tự Mính
           2.         13.959.534.2 Lê Tự Tủng

208. Ông  12.536.230.3 Lê Tự Tháo - vợ : Phạm Thị Được: sinh 2 con thế hệ 13:

           1.          13.960.536.1 Lê Tự Phu – vợ: Trương Thị Nhành
           2.          13.961.536.2 Lê Thị An

209. Ông 12.537.231.1 Lê Tự Sâm - vợ : Nguyễn Thị Lường - Trần Thị Hiên: sinh
         4 con thế hệ 13:

           1.          13.962.537.1 Lê Tự Lâm
           2.          13.963.537.2 Lê Thị Hồng
           3.          13.964.537.3 Lê Tự Cam
           4.          13.965.537.4 Lê Thị Liễu

210. Ông 12.538.231.2 Lê Tự Đãi - vợ : Nguyễn Thị Cước: sinh 6 con thế hệ 13:

           1.          13.966.538.1 Lê Tự Lâu
           2.          13.967.538.2 Lê Tự Mau
           3.          13.968.538.3 Lê Tự Kiếm
           4.          13.969.538.4 Lê Tự Lâu Em
           5.          13.970.538.5 Lê Tự Hổ
           6.          13.971.538.6 Lê Tự Hùm

211. Ông  12.540.232.2 Lê Tự Mao -vợ : Nguyễn Thị Đợi (xuất giá): sinh 4 con
          thế hệ 13:

           1.            13.972.540.1 Lê Tự Cứ
           2.            13.973.540.2 Lê Tự Phiến
           3.            13.974.540.3 Lê Tự Toàn
           4.            13.975.540.4 Lê Tự Tuất – Nguyễn Thị Dung

312. Ông  12.541.235.1 Lê Tự Trung - vợ : Nguyễn Thị Nguyên: sinh 4 con thế hệ
           13:

            1.           13.976.541.1 Lê Tự Nhiếp
            2.           13.977.541.2 Lê Tự Cảng – Nguyễn Thị Xước
            3.           13.978.541.3 Lê Tự Dy – vợ Ngô Thị Nhỏ
            4.           13.979.541.4 Lê Thị Nẫm

213. Ông  12.542.235.2 Lê Tự Quây - vợ : Nguyễn Thị Chót: sinh 5 con thế hệ 13:

            1.           13.980.542.1 Lê Tự Tàu
            2.           13.981.542.2 Lê Tự Lào – vợ: Nguyễn Thị Láng, Trương Thị Sanh
            3.           13.982.542.3 Lê Thị Cáo
            4.           13.983.542.4 Lê Tự Mễ - vợ: Nguyễn Thị Hý
            5.           13.984.542.5 Lê Tự Minh Sáu (Gao) – vợ: Ngô Thị Hòa

214. Ông 12.543.235.3 Lê Tự Nhu - vợ : Nguyễn Thị Chí: sinh 4 con thế hệ 13:

            1.           13.985.543.1 Lê Thị Khuất
            2.           13.986.543.2 Lê Tự Kiếm
            3.           13.987.543.3 Lê Tự Trốn – vợ: xuất giá
            4.           13.988.543.4 Lê Tự May

215.Ông  12.544.235.4 Lê Tự Ngộ - vợ : 3 bà : Bi - Thúy – Diên: sinh 2 con thế hệ
         13:

            1.           13.989.544.1 Lê Tự Hùng
            2.           13.990.544.2 Lê Thị Láng

216. Ông  12.548.236.4 Lê Tự Chít - vợ : Nguyễn Thị Hạnh: sinh 1 con thế hệ 13:

            1.           13.991.548.1 Lê Tự Cược – vợ: Hà Thị Mười

217. Ông  12.549.237.1 Lê Tự Tỏa - vợ : Nguyễn Thị Khuôn: sinh 4 con thế hệ 13:

            1.           13.992.549.1 Lê Tự Thiềm
            2.           13.993.549.2 Lê Tự Ngưu
            3.           13.994.549.3 Lê Tự Sỏ
            4.           13.995.549.4 Lê Tự Dung

218. Ông 12.557.247.1 Lê Tự Sắc: sinh 6 con thế hệ 13:   

            1.           13.996.557.1 Lê Tự Phẩm – vợ: Trần Thị Phẩm
            2.           13.997.557.2 Lê Tự Cũng – vợ: Nguyễn Thị Sàng, Lê Thị Đính
            3.           13.998.557.3 Lê Tự Hôi – vợ: Trương Thị Tráng
            4.           13.999.557.4 Lê Tự Hám – vợ: Trần Thị Buộc
            5.           13.1000.557.5 Lê Tự Nhúa – vợ: Trương Thị Bảy, Phạm Thị Bình
            6.           13.1001.557.6 Lê Tự Nguyên – vợ Nguyễn Thị Thước

219: Ông  1. 12.558.248.1 Lê Tự Lụa: sinh 2 con thế hệ 13:

            1.           13.1002.558.1 Lê Tự Phụ - vợ: Nguyễn Thị Điệp
            2.           13.1003.558.2 Lê Tự Hương – vợ: Ngô Thị Đức

                                   --------------------------------------- 

Tổng Kết: có 1013 người thế hệ 13

Hệ số phát triển:      1003/ 558 = 1,797

Số con trung bình:  1003/ 219 = 4,580