Thân sinh ngài Tiền hiền :ngài 0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
Thân mẫu ngài Tiền hiền :bà Lê Tự Linh
Thế hệ 1
  1. Ngài 0.0.0.0 Lê Tự Linh sinh ra 2 ngài Tiền hiền tạo thành thế hệ 1
    1. 1.1.0.1 Lê Tự Cường Tiền hiền họ Lê Tự tại Thanh Quýt
    2. 1.2.0.2 Lê Tự ỶTiền hiền họ Lê Tự tại Cổ Lưu

Tổng kết :Thế hệ 1 gồm 2 vị Tiền hiền

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴