5. Sắc Chỉ Vua Phong Cho Ngài Tiền Hiền Họ Lê Tự Tại Thanh Quýt  :
                                         
                 ảnh 40             ảnh 41      
                                                   Sắc Chỉ                                                                             Dấu ấn của Vua trên Sắc Chỉ