TRANG CÁ NHÂN

(Tất cả các trang cá nhân viết và lưu trên máy tính, internet.

Ở đâychỉ in minh họa 7 vị )

                                                                     6.26.11.1 Lê Tự Khiệm

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                 v
6.26.11.1 Lê Tự Khiệm
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
            
                                                                                                                                        
 2.1.1.1 Lê Tự Đàn  2.2.1.2  Lê Thị  Thơm 2.3.1.3 Lê Thị Thông
                                                        

2. Cha :  5.11.8.5 Lê Tự Lam

3. Mẹ : 

4. Anh chị em : là con duy nhất:
           1. 6.26.11.1 Lê Tự Khiêm

5. Vợ : 

6. Con :  Có 3 con thế hệ 7 theo gia phả chính tại Thanh Quýt

1. 7.54.26.1 Lê Tự Đàn

2. 7.55.26.2 Lê Thị Thơm

3. 7.56.26.3 Lê Thị Thông

           Ghi theo chi nhánh tại Kim Long: Ngài Lê Tự Khiêm ở thế hệ 1, các con ngài ở thế hệ 2:

            1.    2.1.1.1 Lê Tự Đàn
            2.    2.2.1.2 Lê Thị Thơm
            3.    2.3.1.3 Lê Thị Thông   

7. Đặc điểm :  Ngài Lê Tự Khiêm (1735-1783) sinh ra tại Thanh Quýt, Điện Bàn, Quảng Nam. Năm 1765 ngài Khiêm ra Huế làm Quan cho Triều đình chúa Nguyễn với chức Cai Cơ: Quan hàm Chánh Tam Phẩm; tước Trung Cơ  Huyền Hà Hầu. Sắc phong Trung Cơ Hùng Thông Huyền Hà Hầu. Ngài Lê Tự Khiêm trở thành Tiền hiền của dòng họ Lệ Tự tại Kim Long

                                            --------------------------------------------------------   

                                                                    3.3.2.3 Lê Tự Lộc 

1. Cây gia phả (ghi từ ngài Lê Tự Khiêm):

                                                                                     

1.1.1.1 Lê Tự Khiệm

            || 
            v

2.1.1.1 Lê Tự Đàn 2.2.1.2 Lê Thị Thơm 2.3.1.3 Lê Thị Thông

            || 
            v


3.1.2.1 Lê Thị Sắc 3.2.2.2 Lê Thị Châu 3.3.2.3 Lê Tự Lộc 3.4.2.4 Lê Thị Dung 3.5.2.5 Lê Thị Huyền
                                                                                            ||
                                                                                            v
   
4.1.3.1 Lê Tự Mân 4.2.3.2  Lê Tự Minh 4.3.3.3 Lê Tự Khôi 4.4.3.4 Lê Tự Thống 4.5.3.5 Lê Thị Nữ 4.6.3.6  Lê Tự Diệu 4.7.3.7 Lê Tự Thân 3.3.2.3 Lê Thị Đàm
                             

2. Cha:  2.2.1.2 Lê Tự Đàn  

3. Mẹ :  Trần Thị Ngạn

4. Anh chị em ruột: là con thứ 3 trong 5 anh chị em:

1.     3.1.2.1 Lê Thị Sắc

2.     3.2.2.2 Lê Thị Châu

3.     3.3.2.3 Lê Tự Lộc

4.     3.4.2.4 Lê Thị Dung

5.     3.5.2.5 Lê Thị Huyền   

5. Vợ:  Tôn Nữ Ngọc Luân (thuộc Hoàng tộc nhà Nguyễn)

6. Con: có 8 con:

1.     4.1.3.1 Lê Tự Mân (Mãi) :(vô tự)

2.     4.2.3.2 Lê Tự Minh: (vô tự)

3.     4.3.3.3 Lê Tự Khởi (Khôi): (vô tự)

4.     4.4.3.4 Lê Tự Thống

5.     4.5.3.5 Lê Thị Nữ

6.     4.6.3.6 Lê Tự Diệu

7.     4.7.3.7 Lê Tự Thân (Huấn) : (vô tự)

8.     4.8.3.8 Lê Thị Đàm                   

7. Đặc đểm:  (1790-1832). Ngài Lê Tự Lộc là Quan Ngự Y dưới triều vua Minh Mạng nhà Nguyễn. Vợ ngài là bà Tôn Nữ Ngọc Luân thuộc Hoàng tộc nhà Nguyễn 

                                                  -------------------------------------  

                                                                       4.4.3.4 Lê Tự Thống              

1. Cây gia phả:

                                                                                     

1.1.1.1 Lê Tự Khiệm

            || 
            v

2.1.1.1 Lê Tự Đàn 2.2.1.2 Lê Thị Thơm 2.3.1.3 Lê Thị Thông

            || 
            v


3.1.2.1 Lê Thị Sắc 3.2.2.2 Lê Thị Châu 3.3.2.3 Lê Tự Lộc 3.4.2.4 Lê Thị Dung 3.5.2.5 Lê Thị Huyền
                                                                                            ||
                                                                                            v
   
4.1.3.1  Lê Tự Mân 4.2.3.2 Lê Tự Minh  4.3.3.3 Lê Tự Khôi 4.4.3.4 Lê Tự Thống 4.5.3.5 Lê Thị Nữ 4.6.3.6  Lê Tự Diệu 4.7.3.7 Lê Tự Thân 4.8.3.8 Lê Thị Đàm
                                                                                                                                  ||
                                                                                                                                  v   

 

.1 Lê Thị Hoài 5.2.4.2 Lê Tự Khởi 5.3.4.3 Lê Tự Tích 5.4.4.4 Lê Tự Bình 5.5.4.5 Lê Tự Định 5.6.4.6 Lê Tự Tú 5.7.4.7 Lê Thị Sáng 5.8.4.8 Lê Tự Trú
      
 

2. Cha:  3.3.2.3 Lê Tự Lộc

3.Mẹ :  Tôn Nữ Ngọc Luân

4. Anh chị em ruột: là con thứ 4 trong 8 anh chị em:

1.     4.1.3.1 Lê Tự Mân (Mãi) :(vô tự)

2.     4.2.3.2 Lê Tự Minh: (vô tự)

3.     4.3.3.3 Lê Tự Khởi (Khôi): (vô tự)

4.     4.4.3.4 Lê Tự Thống

5.     4.5.3.5 Lê Thị Nữ

6.     4.6.3.6 Lê Tự Diệu

7.     4.7.3.7 Lê Tự Thân (Huấn) : (vô tự)

8.     4.8.3.8 Lê Thị Đàm                 

5.Vợ:  Lê Thị Bách và Bùi Thị Kiều

6. Con: có 8 con:

1.     5.1.4.1 Lê Thị Hoài

2.     5.2.4.2 Lê Tự Khởi: (vô tự)

3.     5.3.4.3 Lê Tự Tích: (vô tự)

4.     5.4.4.4 Lê Tự Bình

5.     5.5.4.5 Lê Tự Định

6.     5.6.4.6 Lê Tự Tú (Cẩn)

7.     5.7.4.7 Lê Thị Sáng

8.     5.8.4.8 Lê Tự Trú (Lợi)

7. Đặc đểm:  (1819-1892). Ngài Lê Tự Thống  là thầy thuốc Đông y . Ngày kỵ giỗ: 30 tháng 6 Âm lịch. Ngài Lê Tự Thống là Ông Đầu Nhánh Nhất tại Kim Long  

                                                        ------------------------------    

                                                                              4.6.3.6 Lê Tự Diệu

1. Cây gia phả:
                                                                       
1.1.1.1 Lê Tự Khiệm

            || 
            v

2.1.1.1 Lê Tự Đàn 2.2.1.2 Lê Thị Thơm 2.3.1.3 Lê Thị Thông

            || 
            v


3.1.2.1 Lê Thị Sắc 3.2.2.2 Lê Thị Châu 3.3.2.3 Lê Tự Lộc 3.4.2.4 Lê Thị Dung 3.5.2.5 Lê Thị Huyền
                                                                                            ||
                                                                                            v
   
4.1.3.1  Lê Tự Mân 4.2.3.2 Lê Tự Minh  4.3.3.3 Lê Tự Khôi 4.4.3.4 Lê Tự Thống 4.5.3.5 Lê Thị Nữ 4.6.3.6  Lê Tư Diệu 4.7.3.7 Lê Tự Thân 4.8.3.8 Lê Thị Đàm
                                                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                                                 v   
5.9.6.1 Lê Tự Toại 5.10.6.2 Lê Tự Thạnh 5.11.6.3 Lê Tự Tuyển 5.12.6.4 Lê Tự Mại 5.13.6.5 Lê Thị Mại 5.14.6.6 Lê Thị Đặng 5.15.6.7 Lê Tự Dinh 5.16.6.8 Lê Tự Cơ 5.17.6.9 Lê Tự Tài 5.18.6.10 Lê Tự Mỹ  5.19.6.11 Lê Thị Thiện 5.20.6.12 Lê Tự Vạn

2. Cha:  3.3.2.3 Lê Tự Lộc

3. Mẹ :  Tôn Nữ Ngọc Luân

4. Anh chị em ruột: là con thứ 6 trong 8 anh chị em:

1.     4.1.3.1 Lê Tự Mân (Mãi) :(vô tự)

2.     4.2.3.2 Lê Tự Minh: (vô tự)

3.     4.3.3.3 Lê Tự Khởi (Khôi): (vô tự)

4.     4.4.3.4 Lê Tự Thống

5.     4.5.3.5 Lê Thị Nữ

6.     4.6.3.6 Lê Tự Diệu

7.     4.7.3.7 Lê Tự Thân (Huấn) : (vô tự)

8.     4.8.3.8 Lê Thị Đàm                 

5. Vợ:  Lê Thị Cận, Ngô Thị Khoa, và Lê Thị Hòa

6. Con: có 12 con:

1.      5.9.6.1 Lê Tự Toại

2.      5.10.6.2 Lê Tự Thạnh: (vô tự)

3.      5.11.6.3 Lê Tự Tuyển: (vô tự)

4.      5.12.6.4 Lê Tự Mại: (vô tự)

5.      5.13.6.5 Lê Thị Mai

6.      5.14.6.6 Lê Thị Đặng

7.      5.15.6.7 Lê Tự Dinh

8.      5.16.6.8 Lê Tự Cơ: (vô tự)

9.      5.17.6.9 Lê Tự Tài

10.      5.18.6.10 Lê Tự Mỹ: (vô tự)

11.      5.19.6.11 Lê Thị Thiện

12.      5.20.6.12 Lê Tự Vạn

7. Đặc điểm: (1821-1864). Ngày kỵ giỗ: 23 tháng 3 Âm lịch. Ngài Lê Tự Diệu là Ông Đầu Nhánh Nhì tại Kim Long

                                                    -----------------------------------------  

                                                           7.82.35.2 Lê Tự Nhiên

1. Cây gia phả:

1.1.0.0 Lê Tự Khiêm

             ||
             v

2.1.1.1 Lê Thị Thơm

2.2.1.2 Lê Tự Đàn

2.3.1.3 Lê Thị Sung

                                                ||
                                                v

3.1.2.1 Lê Thị Sắc

3.2.2.2 Lê Thị Châu

 

3.3.2.3 Lê Tự Lộc

3.4.2.4 Lê Thị Dung

3.5.2.5 Lê Thị Huyền

                                                                ||
                                                                v

4.1.3.1 Lê Tự Mân

4.2.3.2 Lê Tự Minh

4.3.3.3 Lê Tự Khởi

4.4.3.4 Lê Tự Thống

4.5.3.5 Lê Thị Nữ

4.6.3.6 Lê Tự Diệu

4.7.3.7 Lê Tự Thân

4.8.3.8 Lê Thị Đàm

                                                                                                   ||
                                                                                                   v

5.9.6.1 Lê Tự Toại

5.10.6.2 Lê Tự Thạnh

5.11.6.3 Lê Tự Tuyển

5.12.6.4 Lê Tự Mại

5.13.6.5 Lê Thị Mai

5.14.6.6 Lê Thị Đặng

5.15.6.7 Lê Tự Dinh

5.16.6.8 Lê Tự Cơ

5.17.6.9 Lê Tự Tài

5.18.6.10 Lê Tự Mỹ

5.19.6.11 Lê Thị Thiện

5.20.6.12 Lê Tự Vạn

       ||
       
v

6.28.9.1 Lê Thị Mèo

6.29.9.2 Lê Tự Địch

6.30.9.3 Lê Tự Quyển

6.31.9.4 Lê Thị Kèn

6.32.9.5 Lê Thị Thát

6.33.9.6 Lê Thị Chút

6.34.9.7 Lê Tự Sáo

6.35.9.8 Lê Tự Trọng

6.36.9.9 Lê Tự Quỳnh

6.37.9.10 Lê Thị Nhơn

6.38.9.11 Lê Tự Theo

6.39.9.12 Lê Tự Định

6.40.9.13 Lê Tự Láu

6.41.9.14 Lê Thị Tý

6.42.9.15 Lê Thị Giác

                                                                                                  ||
                                                                                                  v

7.81.35.1 Lê Thị Sầm

7.82.35.2 Lê Tự Nhiên

7.83.35.3 Lê Tự Đồng

7.84.35.4 Lê Tự Lập

7.85.35.5 Lê Thị Thúy

                                           ||
                                           v

8.110.82.1 Lê Thị Tường Vy

8.111.82.2 Lê Tự Hoài Nam

8.112.82.3 Lê Thị Hương Giang

 
2. Cha : 6.35.9.8 Lê Tự Trọng
3. Mẹ : Trương Thị Liễu
4. Anh chị em ruột: là con thứ 2 trong 5 anh chị em:

     1.     7.81.35.1 Lê Thị Sầm
     2.     7.82.35.2 Lê Tự Nhiên (1915-1970)
     3.     7.83.35.3 Lê Tự Đồng (1919-2012)
     4.     7.84.35.4 Lê Tự Lập (1925-2003)
     5.     7.85.35.5 Lê Thị Thúy

5. Vợ: Lý Thị Vui

6. Con : Có 3 con:   

     1.    8.110.82.1 Lê Thị Tường Vy (1958)
     2.    8.111.82.2 Lê Tự Hoài Nam (1960): Thượng Tá – vợ: Trần Thu Hương
     3.    8.112.82.3 Lê Thị Hương Giang (1968)

7. Đặc điểm: Sinh năm 1915 tại Kim Long, Huế. Cha mất sớm, được mẹ tảo tần nuôi dạy cả 5 anh chị em. Sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1936 tham gia hoạt động bí mật, làm Bí thư chi bộ nhà in Tiếng Dân. Tháng 7/1937, ông được phân công phụ trách vận động công nhân các xí nghiệp, công sở và tiếp theo được cử làm Bí Thư Thành Ủy Huế. Năm 1940 bị địch bắt giam ở nhà tù Lao Bảo. Tháng 9/1945 tham gia Nam tiến, làm cán bộ quân sự Ban Chỉ Huy mặt trận Nha Trang. Năm 1946-1947 giữ chức Bí Thư Tỉnh Ủy Ninh Thuận. Năm 1954 tập kết ra Bắc. Sau đó, trở lại chiến trường Miền Nam. Năm 1968 là Ủy Viên Thường Vụ Khu Ủy Trị Thiên Huế. Hy sinh ngày 23/8/1970. Lăng mộ của người chiến sĩ cách mạng kiên cường Lê Tự Nhiên được cải táng tại nghĩa trang mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, tại Huế. Lê Tự Nhiên, một người con ưu tú của dòng họ Lê Tự, đã hết lòng phụng sự tổ quốc từ thuở thanh xuân, kinh qua nhiều trọng trách, cho đến khi hy sinh nơi chiến trường năm 1970 ở tuổi 58. Lê Tự Nhiên là anh ruột của hai người con ưu tú khác của dòng họ Lê Tự: Trung Tướng Lê Tự Đồng, và Đại Tá Lê Tự Lập    
                   ---------------------------------------

                                                      7.83.35.3 Lê Tự Đồng

1.1.0.0 Lê Tự Khiêm

             ||
             v

2.1.1.1 Lê Thị Thơm

2.2.1.2 Lê Tự Đàn

2.3.1.3 Lê Thị Sung

                                                  ||
                                                  v

3.1.2.1 Lê Thị Sắc

3.2.2.2 Lê Thị Châu

 

3.3.2.3 Lê Tự Lộc

3.4.2.4 Lê Thị Dung

3.5.2.5 Lê Thị Huyền

                                                                   ||
                                                                   v

4.1.3.1 Lê Tự Mân

4.2.3.2 Lê Tự Minh

4.3.3.3 Lê Tự Khởi

4.4.3.4 Lê Tự Thống

4.5.3.5 Lê Thị Nữ

4.6.3.6 Lê Tự Diệu

4.7.3.7 Lê Tự Thân

4.8.3.8 Lê Thị Đàm

                                                                                                     ||
                                                                                                     v

5.9.6.1 Lê Tự Toại

5.10.6.2 Lê Tự Thạnh

5.11.6.3 Lê Tự Tuyển

5.12.6.4 Lê Tự Mại

5.13.6.5 Lê Thị Mai

5.14.6.6 Lê Thị Đặng

5.15.6.7 Lê Tự Dinh

5.16.6.8 Lê Tự Cơ

5.17.6.9 Lê Tự Tài

5.18.6.10 Lê Tự Mỹ

5.19.6.11 Lê Thị Thiện

5.20.6.12 Lê Tự Vạn

    ||
   
v

6.28.9.1 Lê Thị Mèo

6.29.9.2 Lê Tự Địch

6.30.9.3 Lê Tự Quyển

6.31.9.4 Lê Thị Kèn

6.32.9.5 Lê Thị Thát

6.33.9.6 Lê Thị Chút

6.34.9.7 Lê Tự Sáo

6.35.9.8 Lê Tự Trọng

6.36.9.9 Lê Tự Quỳnh

6.37.9.10 Lê Thị Nhơn

6.38.9.11 Lê Tự Theo

6.39.9.12 Lê Tự Định

6.40.9.13 Lê Tự Láu

6.41.9.14 Lê Thị Tý

6.42.9.15 Lê Thị Giác

                                                                                                 ||
                                                                                                 v

7.81.35.1 Lê Thị Sầm

7.82.35.2 Lê Tự Nhiên

7.83.35.3 Lê Tự Đồng

7.84.35.4 Lê Tự Lập

7.85.35.5 Lê Thị Thúy

                                                                           ||
                                                                           v

8.113.83.1 Lê Tự Thành

8.114.83.2 Lê Thị Kim Hoa

8.115.83.3 Lê Tự Bình

8.116.83.4 Lê Thị Kim Dung

 

2. Cha : 6.35.9.8 Lê Tự Trọng
3. Mẹ : Trương Thị Liễu
4. Anh chị em ruột: là con thứ 3 trong 5 anh chị em:

     1.     7.81.35.1 Lê Thị Sầm
     2.     7.82.35.2 Lê Tự Nhiên (1915-1970)
     3.     7.83.35.3 Lê Tự Đồng (1919-2012)
     4.     7.84.35.4 Lê Tự Lập (1925-2003)
     5.     7.85.35.5 Lê Thị Thúy

5. Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh

6. Con: có 4 con:

     1.     8.113.83.1 Lê Tự Thành (1952): Cử Nhân- Kỹ sư Toán Tin Học
     2.     8.114.83.2 Lê Thị Kim Hoa (1954)
     3.     8.115.83.3 Lê Tự Bình (1956)
     4.     8.116.83.4 Lê Thị Kim Dung

7. Đặc điểm:     

                                                             Ảnh Lê Tự Đồng

                                                                         Trung Tướng Lê Tự Đồng : 

 

 Trung Tướng Lê Tự Đồng sinh năm 1920 tại Kim Long, Huế với tên ban đầu Lê Tự Đắc. Chức vụ cao nhất của ông là nguyên Phó Giám đốc về Chính trị Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng),Chính ủy kiêm Bí thư Quân khu ủy Quân khu 4, Tư lệnh-Chính ủy kiêm Bí thư đảng ủy Quân khu Trị Thiên, Chính ủy Mặt trận B5.
      Ông là con thứ 3 trong một gia đình có 5 chị em. Cha ông là viên chức sở canh nông, mất sớm. Một mình mẹ ông tần tảo làm ruộng, buôn bán nuôi các con và mất vào năm 1947. Cũng như anh ruột Lê Tự Nhiên, và em ruột Lê Tự Lập, người thanh niên Lê Tự Đồng sớm giác ngộ cách mạng với ước vọng giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, ông là Ủy viên Ban khởi nghĩa phụ trách công tác binh vận. Nhờ ông Tôn Quang Phiệt, một trí thức yêu nước có uy tín, ông đã liên hệ được với ông Phan Tử Lăng (sau này là Đại tá) chỉ huy trưởng bảo an Trung Kỳ của chính phủ Trần Trọng Kim. Ông đã chỉ huy các đơn vị binh vận vào các đồn Bảo an, cảm hóa theo cách mạng nhiều binh lính và  nhiều học viên của Trường Thanh Niên Tiền Tuyến, là trường do chính phủ Trần Trọng Kim mở ra cho con em các trí thức và quan lại nhà Nguyễn theo học.

    Nhờ đó mà khi Cách Mạng Tám 8 nổ ra, sinh viên của trường này đã góp phần không nhỏ cho khởi nghĩa giành chính quyền tại thành phố Huế mà nhiều người trong số đó đã trở thành những tướng lĩnh của Quân đội: Phan Hàm, Phan Hạo, Đoàn Huyên, Võ Quang Hồ, Mai Xuân Tần, Cao Văn Khánh...
     Cách mạng tháng 8 thành công, ông được bầu vào Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Thừa Thiên phụ trách quân sự. Ngay sau khi cách mạng thành công, ông nhận nhiệm vụ quan trọng là tổ chức đưa Hoàng thân Suphanuvong từ Huế về Lào trực tiếp chỉ đạo cách mạng Lào

     Ngày 15 tháng 10 năm 1945, Khu 4 được thành lập do các ông Lê Thiết Hùng (Thiếu tướng) rồi Nguyễn Sơn (Thiếu tướng) thay nhau làm khu trưởng, ông Trần Văn Quang (Thượng tướng) làm Chính ủy, ông được phân công nhiệm vụ đặc phái viên quân sự ở Huế. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông tham gia chỉ huy và chiến đấu ở mặt trận Huế trên cương vị Chính ủy Trung đoàn 101 Trần Cao Vân là đơn vị chủ lực của Huế. Tháng 11 năm 1947, mặt trận Huế bị vỡ do tương quan lực lượng giữa ta và Pháp quá chênh lệch, ông cùng Trung đoàn rút về chiến khu Hòa Mỹ và là lực lượng chủ chốt xây dựng và củng cố vùng chiến khu sau đó ông ra Thanh Hóa theo học ở Trường Quân chính liên khu.

     Đầu năm 1948, sau khóa học, ông được phân công về làm Chính ủy Trung đoàn 77 Thanh Hóa do ông Hùng Sơn làm Trung đoàn trường (sau này là Thiếu tướng). Sau đó, ông được cử tham gia Đoàn đại biểu quân sự Liên khu 4 do Chính ủy Trần Văn Quang làm trưởng đoàn, ra Việt Bắc dự hội nghị rèn cán chỉnh quân rồi được cử ở lại học một khóa quân sự tại Thái Nguyên, sau dời lên Tam Đảo do 2 ông Trần Tử Bình và Lê Thiết Hùng phụ trách. Sau đó ông vượt sông Hồng, qua Hà Đông vào Thanh Hóa nhận nhiệm vụ ở Khu 4. Ông được Tư lệnh Quân khu Nguyễn Sơn phân công giữ chức vụ Chính trị viên Phân khu Bình Trị Thiên Liên khu 4, Tỉnh đội Thừa Thiên Huế kiêm Chính ủy Trung đoàn 101.

     Mùa xuân 1950, thực hiện chủ trương của cấp trên, 2 trung đoàn 95 và 101 vào hoạt động ở vùng sâu Quảng Điền. Để chỉ huy thống nhất 2 đơn vị, Bộ chỉ huy Phân khu Bình Trị Thiên chỉ định ông Lê Bá Vận làm Chỉ huy trưởng, ông làm Chính ủy.

    Tháng 9 năm 1950, ta mở chiến dịch Biên Giới. Nhằm phối hợp tích cực với chiến trường chính theo chỉ thị của cấp trên, đơn vị của ông đã bất ngờ phục kích đoàn tàu quân sự của Pháp tại Như Sơn Bến Đá (trước đó đoạn đường sắt Huế-Quảng Trị, Đà Nẵng-Huế bị đánh liên tục còn đoạn này chưa bị đánh bao giờ) và giành thắng lợi lớn: đốt đoàn tàu, thu toàn bộ vũ khí, đặc biệt trong đó có khẩu Bô-pho 40 ly với trên 3000 viên đạn.

    Sau đó Trung đoàn 101 được giao nhiệm vụ vừa chủ động tác chiến bảo vệ mùa màng. Cụ thể là "công đồn đả viện" nhằm phá vỡ một mảng trong hệ thống đồn bốt Pháp nhằm đẩy mạnh phong trào kháng chiến, lấn sát vào thành phố Huế.

    Tháng 7 năm 1953, ông được cử giữ chức Phó Chính ủy Đại đoàn 325 (Đại đoàn Bình Trị Thiên). Sau đó, tháng 1 năm 1955, ông được cử giữ chức Chính ủy Đại đoàn 316.

    Tập kết ra Bắc, ông được cử sang học ở Học viện Quân chính Lê-nin từ năm 1956 đến năm 1961 cùng các ông Đặng Vũ Hiệp, Vũ Chí Đạo... Sau khi về nước ông là chủ nhiệm khoa của Học viện quân chính, Chính ủy       Trường sĩ quan Lục quân ở Sơn Tây (1961-1967) cho đến tháng 9 năm 1968 là Phó Chính ủy Quân khu Hữu Ngạn. Cuối năm 1968 ông vượt sông Bến Hải vào Chiến trường Trị Thiên giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân khu 4 kiêm Chính ủy Mặt trận B5.

      Trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào (mặt trận 702), B5 ,dưới sự chỉ huy của ông, đã tấn công quân Mỹ ở Sa Mưu - Tân Lâm - Khe Sanh, rồi đánh tạt ngang sườn khi địch rút chạy khỏi bản Đông tiêu diệt gần 2000 địch. Chiến thắng Đường 9 Nam Lào mở ra khả năng thực tế đánh bại hoàn toàn âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Nhận định lực lượng cách mạng của 3 nước Đông Dương đã lớn manh, Trung ương chủ trương mở cuộc tấn công chiến lược 1972, nhằm tiêu hao phần lớn quân địch, mở rộng vùng giải phóng, đưa cuộc kháng chiến lên một bước mới với B5: nếu điều kiện thuận lợi sẽ giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế. Bộ Tư lệnh chiến dịch được hình thành do ông Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, ông Lê Quang Đạo chính ủy, ông Cao Văn Khánh Phó Tư lệnh và ông là Phó Chính ủy. Đồng thời, ông cùng ông Giáp Văn Cương được giao phụ trách trực tiếp hướng Nam.

     Sau chiến dịch Quảng Trị, tháng 12 năm 1972 ông được phân công làm Chính ủy kiêm Bí thư Quân khu ủy Quân khu Trị Thiên. Từ năm 1974 đến 1975, ông được phân công giữ chức Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Trị Thiên, kiêm Bí thư Khu ủy. Nhân dịp Chủ tịch Cuba Phidel sang Việt Nam và vào thăm Quảng Trị vừa giải phóng, ông thay mặt Quân khu Trị Thiên tặng một khẩu 106,7 ly.

   Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được cử giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên. Rồi cho đến 1976, được điều ra giữ chức vụ Chính ủy Bí thư Quân khu ủy Quân khu 4. Đến năm 1977 thì được điều ra Hà Nội làm Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao cho tới khi về hưu 1990.
   Cùng với tướng Dương Bá Nuôi, hai ông là đồng chí, là đồng đội, là bạn và đều là những vị tướng Tư lệnh nổi tiếng trên chiến trường Trị Thiên trong những ngày đầu Giải phóng đất nước.
 Ông mất tại Hà Nội năm 2011, được an táng tại Nghĩa Trang họ Lê Tự tại Kim Long theo di nguyện về nguồn  của Ông. Nơi đây, Trung Tướng Lê Tự Đồng yên nghỉ bên cạch các bậc tiền nhân trong đó có những vị đã từng oanh liệt một thời như ngài Lê Tự Khiêm (1735-1782), vị Quan Võ hàm chánh Tam Phẩm (Cai Cơ), Tước Trung Cơ Huyền Hà Hẩu, ngài Lê Tự Lộc (1790-1832), Quan Ngự Y triều vua Minh Mạng; Lề Tự Đề, Quan Lãnh Binh triều Khải Định, … và nhiều bậc Lương Y của dòng họ.

      Trung Tướng Lê Tự Đồng, là một vị Tướng liêm khiết, là một người con ưu tú không những của dòng họ Lê Tự mà của Thừa Thiên Huế và Liên khu bốn, đã góp phần xuất sắc cả cuộc đời trong sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân và đế quốc.
(Lê Tự Hỷ biên tập theo Tư Liệu của Lê Thị Kim Dung (con út của Trung Trướng Lê Tự Đồng). Huế 15/3/2015)
                                          --------------------------------------   

      

                                    7.71.30.2 Lê Tự Cuộc (Thắng)

1. Cây gia phả :

  

1.1.0.0 Lê Tự Khiêm

             ||
             v

2.1.1.1 Lê Thị Thơm

2.2.1.2 Lê Tự Đàn

2.3.1.3 Lê Thị Sung

                                                ||
                                                v

3.1.2.1 Lê Thị Sắc

3.2.2.2 Lê Thị Châu

 

3.3.2.3 Lê Tự Lộc

3.4.2.4 Lê Thị Dung

3.5.2.5 Lê Thị Huyền

                                                                  ||
                                                                  v

4.1.3.1 Lê Tự Mân

4.2.3.2 Lê Tự Minh

4.3.3.3 Lê Tự Khởi

4.4.3.4 Lê Tự Thống

4.5.3.5 Lê Thị Nữ

4.6.3.6 Lê Tự Diệu

4.7.3.7 Lê Tự Thân

4.8.3.8 Lê Thị Đàm

                                                                                                   ||
                                                                                                  v

5.9.6.1 Lê Tự Toại

5.10.6.2 Lê Tự Thạnh

5.11.6.3 Lê Tự Tuyển

5.12.6.4 Lê Tự Mại

5.13.6.5 Lê Thị Mai

5.14.6.6 Lê Thị Đặng

5.15.6.7 Lê Tự Dinh

5.16.6.8 Lê Tự Cơ

5.17.6.9 Lê Tự Tài

5.18.6.10 Lê Tự Mỹ

5.19.6.11 Lê Thị Thiện

5.20.6.12 Lê Tự Vạn

      ||
      v

6.28.9.1 Lê Thị Mèo

6.29.9.2 Lê Tự Địch

6.30.9.3 Lê Tự Quyển

6.31.9.4 Lê Thị Kèn

6.32.9.5 Lê Thị Thát

6.33.9.6 Lê Thị Chút

6.34.9.7 Lê Tự Sáo

6.35.9.8 Lê Tự Trọng

6.36.9.9 Lê Tự Quỳnh

6.37.9.10 Lê Thị Nhơn

6.38.9.11 Lê Tự Theo

6.39.9.12 Lê Tự Định

6.40.9.13 Lê Tự Láu

6.41.9.14 Lê Thị Tý

6.42.9.15 Lê Thị Giác

                                                                                                   ||

                                                                                                                                                                    v 

7.70.30.1 Lê Tự Tuất

7.71.30.2 Lê Tự Cuộc

 

7.72.30.3 Lê Thị Giữa

7.73.30.4 Lê Thị Loan

7.74.30.5 Lê Tự Thu

7.75.30.6 Lê Tự Minh

7.76.30.7 Lê Thị Nhơn

7.77.30.8 Lê Thị Tâm

7.78.30.9 Lê Thị An

7.79.30.10 Lê Tự Trị

7.80.30.11 Lê Tự Đính

                                              ||
                                              v

8.88.71.1 Lê Thị Nguyệt

8.89.71.2 Lê Sỹ Hào

 

8.90.71.3 Lê Thị Hạnh

8.91.71.4 Lê Thị Hoàng

8.92.71.5 Lê Tự Hiệp

8.93.71.6 Lê Thanh Hải

8.94.71.7 Lê Quang Hà

 

 1.     Cha: Ông 6.30.9.3 Lê Tự Quyển

2.     Mẹ: Bà Nguyễn Thị Mỹ

3.     Anh chị em: là con thứ hai trong 11 anh chị em:

1.     7.70.30.1 Lê Tự Tuất

     2.    7.71.30.2 Lê Tự Cuộc (Thắng)

     3.       7.72.30.3 Lệ Thị Giữa

     4.       7.73.30.4 Lê Thị Loan

     5.         7.74.30.5 Lê Tự Thu

     6.       7.75.30.6 Lê Tự Minh

     7.       7.76.30.7 Lê Thị Nhơn

     8.       7.77.30.8 Lê Thị Tâm

     9.         7.78.30.9 Lê Thị An

     10.   7.79.30.10 Lê Tự Trị

                   11.    7.80.30.11 Lê Tự Đính 
 

5. Vợ: Hồ Thị An và Vương Thị Liên:

6. Con: sinh 7 con thế hệ 8:

1.     8.88.71.1 Lê Thị Nguyệt

2.     8.89.71.2 Lê Sỹ Hào

3.     8.90.71.3 Lê Thị Hạnh

4.     8.91.71.4 Lê Thị Hoàng

5.     8.92.71.5 Lê Tự Hiệp

6.     8.93.71.6 Lê Thanh Hải

7.     8.94.71.7 Lê Quang Hà

8. Đặc điểm : Ông Lê Tự Cuộc tức Lê Tự Thắng sinh năm 1917 tại Kim Long, Huế, là hậu duệ đời thứ 6 của ngài Trung Cơ Hà Huyền Hầu Lê Tự Khiêm  (1735- 1783) từ Thanh Quýt, Điện Bàn, Quảng Nam ra Huế làm quan cho nhà Nguyễn năm 1765.  
     Bắt đầu cuộc sống bằng công việc tại nhà máy Vôi Long Thọ, sau làm cho nhà in tại Huế.
     Tham gia Cách Mạng năm 1936 trong phong trào công nhân tại Huế. Tiến dần lên làm Bí Thư thành ủy Huế. Bị giặc Pháp bắt và bị giam ở nhà tù Buôn Mê Thuột.
    Năm 1945 ra khỏi nhà tù Ban Mê Thuột, về Huế tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền, làm Chủ nhiệm Việt Minh tại Huế.
    Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Phap, ông được điều vào Liên khu 5, làm Tỉnh ủy viên tỉnh Kon Tum, Chính ủy Quân khu 15, Trưởng ban bảo vệ Liên khu 5.
    Năm 1954, tập kết ra Bắc ở trong Ban Liên Hợp Đình Chiến Trung Ương, làm Viện trưởng Viện Kiểm Sát Quân sự Sư đoàn 367.
   Năm 1963, chuyển ngành về Bộ Nông Trường, làm Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ.
     Giải phóng Miền Nam năm 1975, ở trong Ban Đại Điện Trung Trung Bộ, rồi làm Viện trưởng Viện Kiểm Sát Trung Trung Bộ thuộc Viện Kiểm Sát Tối Cao.
     Năm 1982 nghỉ hưu tại Đà Nẵng. Mất năm 1985 tại Đà Nẵng, mai tang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện bàn (cạnh làng Thanh Quýt, theo nguyện vọng của ông)
    Do có nhiều thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông được Nhà Nước tặng nhiều Huân chương chiến công, Huân chương chống Pháp, chông Mỹ cứu nước.
     (Tp Hồ Chí Minh, ngày 24/7/2015, Lê Tự Hỷ viết theo tài liệu của Lê Tự Sỹ Hào, con trai trưởng của ông Lê Tự Cuộc (tức Thắng)). Di ảnh của ông: 

                                 Ảnh Lê Tự Cuộc

                                                                                                         Lê Tự Thắng (Cuộc)