CÂY GIA PHẢ

               I. Mở Đầu:
              II. Ký Hiệu :
              III. Các Thế Hệ ::
                    1. Thế Hệ 1 :
                    2. Thế Hệ 2 :
                    3. Thế Hệ 3 :
                    4. Thế Hệ 4 :
                    5. Thế Hệ 5 :
                    6. Thế Hệ 6 :
                    7. Thế Hệ 7:
                    8. Thế Hệ 8 :
                    9. Thế Hệ 9
                  10. Thế Hệ 10
                  11. Thế Hệ 11
                  12. Thế Hệ 12
                  13. Thế Hệ 13 :
              IV. Gia Phả Họ Lê Tự Tại Kim Long Huế  :
                    1. Lời Giới Thiệu Gia Phả Lê Tự Tại Kim Long
                    2. Các Thế Hệ Tại Kim Long
                    3. Các Trang Cá Nhân    
                    4. Nhà Thờ Họ Tại Kim Long
                    5. Những Thông Tin Chung Của Dòng Họ