9.98.60.4 Lê Tự Vô Danh
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.60.52.1 Lê Tự Tượng