9.96.60.2 Lê Tự Phước
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.60.52.1 Lê Tự Tượng