9.93.59.3 Lê Tự Ân
             Vợ con : Không rõ
             Xem cây gia phả của cha : 8.59.51.3 Lê Tự Cậy