9.91.59.1 Lê Tự Hán

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                   ||
                                                   v                                                                                                                                                                                         
8.57.51.1 Lê Tự Bạn 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa 8.59.51.3 Lê Tự Cậy
                                                                                          ||
                                                                                          v
9.91.59.1 Lê Tự Hán 9.92.59.2 Lê Tự Lợi 9.93.59.3 Lê Tự Ân 9.94.59.4 Lê Tự VôDanh
                                      ||
                                      v
10.160.91.1 Lê Tự Khiêm 10.161.91.2 Lê Tự Táo
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Cha : 8.59.51.3 Lê Tự Cậy

3. Mẹ :   Nguyện Thị Nì

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 4 anh chi em :

                                           1. 9.91.59.1 Lê Tự Hán - vợ : Nguyễn Thị Nghĩa
                                           2. 9.92.59.2 Lê Tự Lợi
                                           3. 9.93.59.3 Lê Tự Ân   
                                           4. 9.94.59.4 Lê Tự Vô Danh

5. Vợ :  Nguyễn Thị Nghĩa

6. Con :  Có 2 người con
                             1. 10.160.91.1 Lê Tự Khiêm
                       2. 10.161.91.2 Lê Tự Táo

     
7. Đặc điểm :