9.9.2.3 Lê Tự Thi
              Vợ con :Không rõ
              Xem cây gia phả của cha : 8.2.1.2 Lê Tự Thước