9.88.57.7 Lê Tự Chấn

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                   ||
                                                   v                                                                                                                                                                                         
8.57.51.1 Lê Tự Bạn 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa 8.59.51.3 Lê Tự Cậy
                 ||
                 v
9.82.57.1 Lê Tự Hội 9.83.57.2 Lê Tự Thành 9.84.57.3 Lê Tự Tiến 9.85.57.4 Lê Tự Thị 9.86.56.5 Lê Tự Lý 9.87.57.6 Lê Tự Thôi 9.88.57.7 Lê Tự Chấn 9.89.57.8 Lê Tự Hết
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
10.154.88.1 Lê Tự Bùi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Cha : 8.57.51.1 Lê Tự Bạn

3. Mẹ :   Nguyện Thị Sen

4. Anh chị em : là con thứ 7 trong số 8 anh chi em :

                                         1. 9.82.57.1 Lê Tự Hội - vợ : Nguyễn Thị Bung - Huỳnh Thị Toản
                                         2. 9.83.57.2 Lê Tự Thành
                                         3. 9.84.57.3 Lê Tự Tiến
                                         4. 9.85.57.4 Lê Tự Thị - vợ : Nguyễn Thị Miêu
                                         5. 9.86.57.5 Lê Tự Lý - vợ : Nguyễn Thị Lượng        
                                         6. 9.87.57.6 Lê Tự Thôi - vợ : Nguyễn Thị Thị
                                         7. 9.88.57.7 Lê Tự Chấn - vợ : Phan Thị Hùng
                                         8. 9.89.57.8 Lê Tự Hết - vợ : Đoàn Thị Định

5. Vợ : Phan Thị Hùng 

6. Con :  Có 1 người con :

                 1. 10.154.88.1 Lê Tự Bùi - vợ : Lê Công Thị Đạt - Nguyễn Thị Hiệp

 
7. Đặc điểm :