9.84.57.3 Lê Tự Tiến
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây gia phả của cha : 8.57.51.1 Lê Tự Bạn