9.81.50.5 Lê Tự Ý

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                                                       ||
                                                                                       v                                                                                                                                                      
7.44.20.1 Lê Tự Trá 7.45.20.2 Lê Tự Hay 7.46.20.3 Lê Tự Láng 7.47.20.4 Lê Tự Dư 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 7.49.20.6 Lê Tự Ngư
                 ||
                 v
8.49.44.1 Lê Tự Bi 8.50.44.2 Lê Tự Liên 8.51.44.3 Lê Tự Xuân 8.52.44.4 Lê Tự Tế 8.53.44.5 Lê Tự Họa
                                                    ||
                                                    v
9.77.50.1 Lê Tự Châu 9.78.50.2 Lê Tự Nhu 9.79.50.3 Lê Tự Trừng 9.80.50.4 Lê Tự Nghi 9.81.50.5 Lê Tự Ý
                                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                                 v
10.137.81.1 Lê Tự Ưng 10.138.81.2 Lê Tự Ngữ
         


                                                        

2. Cha : 8.50.44.2 Lê Tự Liên

3. Mẹ :   Nguyễn Thị  Lại - Nguyễn Thị Cần

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong số 5 anh chị em :
                             1. 9.77.50.1 Lê Tự Châu - vợ : Tăng Thị Diện
                             2. 9.78.50.2 Lê Tự Nhu - vợ : Nguyễn Thị Dặn
                             3. 9.79.50.3 Lê Tự Trừng
                             4. 9.80.50.4 Lê Tự Nghi
                             5. 9.81.50.5 Lê Tự Ý

5. Vợ :

6. Con : Có 2 người con :   

                           1. 10.137.81.1 Lê Tự Ưng
                      2. 10.138.81.2 Lê Tự Ngữ


7. Đặc điểm :.......