9.8.2.2 Lê Tự Cu
         Vợ con : Không rõ
         Xem cây gia phả của cha : 8.2.1.2 Lê Tự Thước