9.76.49.5 Lê Tự Thiện

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                                                       ||
                                                                                       v                                                                                                                                                      
7.44.20.1 Lê Tự Trá 7.45.20.2 Lê Tự Hay 7.46.20.3 Lê Tự Láng 7.47.20.4 Lê Tự Dư 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 7.49.20.6 Lê Tự Ngư
                 ||
                 v
8.49.44.1 Lê Tự Bi 8.50.44.2 Lê Tự Liên 8.51.44.3 Lê Tự Xuân 8.52.44.4 Lê Tự Tế 8.53.44.5 Lê Tự Họa
                ||
                v
9.72.49.1 Lê Tự Tư 9.73.49.2 Lê Tự Yên 9.74.49.3 Lê Tự Liễu 9.75.49.4 Lê Tự Xương 9.76.49.5 Lê Tự Thiện
                                                                                                                                                              ||
                                                                                                                                                              v
10.106.76.1 Lê Tự Ngưu 10.107.76.2 Lê Tự Lai 10.108.76.3 Lê Tự Núc 10.109.76.4 Lê Tự Lẽo
           


                                                        

2. Cha : 8.49.44.1 Lê Tự Bi

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Lăng

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong số 5 anh chị em :
                             1. 9.72.49.1 Lê Tự Tư
                             2. 9.73.49.2 Lê Tự Yên
                             3. 9.74.49.3 Lê Tự Liễu
                             4. 9.75.49.4 Lê Tự Xương
                             5. 9.76.49.5 Lê Tự Thiện - vợ : Nguyễn Thị Y

5. Vợ :  Nguyễn Thị  Y

6. Con : Có 4 người con :   

                          1. 10.106.76.1 Lê Tự Ngưu - vợ : Nguyễn Thị Tù
                     2. 10.107.76.2 Lê Tự Lai - vợ : Nguyễn Thị Định
                     3. 10.108.76.3 Lê Tự Núc - vợ : Trương Thị Hoài
                     4. 10.109.76.4 Lê Tự Lẽo


7. Đặc điểm :.......