9.75.49.4 Lê Tự Xương
            Vợ con : Không rõ.
            Xem cây gia phả của cha : 8.49.44.1 Lê Tự Bi