9.73.49.2 Lê Tự Yên
            Vợ con : Không rõ.
            Xem cây gia phả của cha : 8.49.44.1 Lê Tự Bi