9.72.49.1 Lê Tự Tư
            Vợ con : Không rõ.
            Xem cây gia phả của cha : 8.49.44.1 Lê Tự Bi