9.71.48.4 Lê Tự Nguyệt
              Vợ con :Không rõ
              Xem cây gia phả của cha : 8.48.41.2 Lê Tự Viết