9.70.48.3 Lê Tự Cu
              Vợ con :Không rõ
              Xem cây gia phả của cha : 8.48.41.2 Lê Tự Viết