9.7.2.1 Lê Tự Bế

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyền 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                        ||
                                        v 
9.7.2.1 Lê Tự Bế 9.8.2.2 Lê Tự Cu 9.9.2.3 Lê Tự Thi 9.10.2.4 Lê Tự Nhị 9.11.2.5 Lê Tự Ngôn 9.12.2.6 Lê Tự Vô Danh
               ||
               v
10.3.7.1 Lê Tự Chức 10.4.7.2 Lê Tự Cho 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu 10.6.7.4 Lê Thị Thuận 10.7.7.5 Lê Thị Mưu 10.8.7.6 Lê Thị Tá 10.9.7.7 Lê Thị Nghệ

2. Cha : 8.2.1.2 Lê Tự Thước

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Hết

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 6 anh chi em

                          1. 9.7.2.1 Lê Tự Bế
                          2. 9.8.2.2 Lê Tự Cu
                          3. 9.9.2.3 Lê Tự Thi
                          4. 9.10.2.4 Lê Tự Nhị
                          5. 9.11.2.5 Lê Tự Ngôn
                          6. 9.12.2.6 Lê Tự Vô Danh

                    

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Thuận

6. Con : Có 7 người con : 

                             1. 10.3.7.1 Lê Tự Chức - vợ : Trương Thị Khoa
                        2. 10.4.7.2 Lê Tự Cho - vợ : Nguyễn Thị Song - Bà Nồi
                        3. 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu - vợ : Nguyễn Thị Dư - Nguyễn Thị Hồi
                        4. 10.6.7.4 Lê Thị Nhuận
                        5. 10.7.7.5 Lê Thị Mưu
                        6. 10.8.7.6 Lê Thị Tá
                        7. 10.9.7.7 Lê Thị Nghệ

7. Đặc điểm :.......