9.69.48.2 Lê Tự É
              Vợ con :Không rõ
              Xem cây gia phả của cha : 8.48.41.2 Lê Tự Viết