9.62.45.1 Lê Tự Cũng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                    ||
                                                    v
7.39.19.1 Lê Tự Tịnh 7.40.19.2 Lê Tự Yết 7.41.19.3 Lê Tự Cương 7.42.19.4 Lê Tự Liêm 7.43.19.5 Lê Tự Mừng
                                                   ||
                                                   v
8.45.40.1 Lê Tự Nhường 8.46.40.2 Lê Tự Tảo 
                               ||
                               v
9.62.45.1 Lê Tự Cũng 9.63.45.2 Lê Tự Chuột 9.64.45.3 Lê Tự Dũ
                   ||
                   v
10.93.62.1 Lê Tự Tài 10.94.62.2 Lê Tự Mạnh 10.95.62.3 Lê Tự Hổ


                                                        

2. Cha : 8.45.40.1 Lê Tự Nhường

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Nuôi

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 3 anh chi em :
                           1. 9.62.45.1 Lê Tự Cũng - vợ : Nguyễn Thị Tài
                              2. 9.63.45.2 Lê Tự Chuột - vợ : Nguyễn Thị Áo
                              3. 9.64.45.3 Lê Tự Dũ        

5. Vợ : Nguyễn Thị Tài.
6. Con :  Có 3 người con
                                           1. 10.93.62.1 Lê Tự Tài
                                    2. 10.94.62.2 Lê Tự Mạnh
                                    3. 10.95.62.3 Lê Tự Hổ
                                         

7. Đặc điểm :.......