9.61.44.3 Lê Tự Ngợi
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.44.39.2 Lê Tự Cận