9.6.1.6 Lê Tự Vô Danh
          Xem cây gia phả của cha : 8.1.1.1 Lê Tự Tấn