9.58.42.6 Lê Tự Đa
            Vợ con : Không rõ
            Xem cây gia phả của cha : 8.42.38.5 Lê Tự Đàm