9.5.1.5 Lê Tự Nựu
         Vợ con : Không rõ
         Xem cây gia phả của cha : 8.1.1.1 Lê Tự Tấn