9.43.18.7 Lê Tự Như
            Vợ con : Không rõ.
            Xem cây gia phả của cha : 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu