9.42.18.6 Lê Tự Túng
          Vợ con : Không rõ.
          Xem cây gia phả của cha : 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu