9.41.18.5 Lê Tự Dung
               Vợ con : Không rõ.
               Xem cây gia phả của cha : 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu