9.4.1.4 Lê Tự Giả
             Vợ con : Không rõ
              Xem cây gia phả của cha : 8.1.1.1 Lê Tự Tấn