9.39.18.3 Lê Tự Châu
         Vợ con : Không rõ
         Xem cây gia phả của cha : 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu