9.37.18.1 Lê Tự Ngân 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                                                            ||
                                                            v
7.23.9.1 Lê Tự Hoa 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                                                                         ||
                                                                         v


 
                                                               

8.18.24.1 Lê Tự Khiêu
                                                                      ||
                                                                      v
9.37.18.1 Lê Tự Ngân 9.38.18.2 Lê Tự Quạ 9.39.18.3 Lê Tự Châu 9.40.18.4 Lê Tự Qua 9.41.18.5 Lê Tự Dung 9.42.18.6 Lê Tự Túng 9.43.18.7 Lê Tự Như 9.44.18.8  Lê Tự Vô Danh
            ||
            v
10.40.37.1 Lê Tự Tài 10.41.37.2 Lê Tự Hảo 10.42.37.3 Lê Tự Vô Danh


                                           

2. Cha : 8.18.24.1 Lê Tự Khiêu

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Thanh

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 8 anh chị em :

                            1. 9.37.18.1 Lê Tự Ngân -vơ :  Nguyễn Thị Lâu
                            2. 9.38.18.2 Lê Tự Quạ - vợ : Phan Thị Sức
                            3. 9.39.18.3 Lê Tự Châu
                            4. 9.40.18.4 Lê Tự Qua - vợ : Nguyễn Thị Nịch
                            5. 9.41.18.5 Lê Tự Dung
                            6. 9.42.18.6 Lê Tự Túng
                            7. 9.43.18.7 Lê Tự Như
                            8. 9.44.18.8 Lê Tự Vô Danh
                         
5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Lâu

6. Con : Có 3 người con : 
                       1. 10.40.37.1 Lê Tự Tài - vợ : Bà Tài
                     2. 10.41.37.2 Lê Tự Hảo - vợ : Nguyễn Thị Lượng
                     3. 10.42.37.3 Lê Tự Vô Danh
                                                                                                                                                                                                  

7. Đặc điểm :.......