9.35.16.1 Lê Tự Bôi
          Vợ con : Không rõ.
          Xem cây gia phả của cha : 8.16.22.3 Lê Tự Uông