9.3.1.3 Lê Tự Toan
                 Vợ con : Không rõ
                 Xem cây gia phả của cha:    8.1.1.1 Lê Tự Tấn