9.20.10.3 Lê Tự Xuyến
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.10.12.1 Lê Tự Thôi