9.2.1.2 Lê Tự Tá

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyền 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
             ||
             v 
9.1.1.1 Lê Tự Cũng 9.2.1.2 Lê Tự Tá 9.3.1.3 Lê Tự Toan 9.4.1.4 Lê Tự Giả 9.5.1.5 Lê Tự Nựu 9.6.1.6 Lê Tự Vô Danh
                                              ||
                                              v
10.1.2.1 Lê Tư Thái 10.2.2.1 Lê Tự Trợ

 

2. Cha : 8.1.1.1 Lê Tự Tấn

3. Mẹ : Nguyễn Thị Đạm

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 6  anh chi em

                           1. 9.1.1.1 Lê Tự Cũng - vợ : Lê Công Thị Pháp
                           2. 9.2.1.2 Lê Tự Tá - vợ : Bà Tá
                           3. 9.3.1.3 Lê Tự Toan
                           4. 9.4.1.4 Lê Tự Giả
                           5. 9.5.1.5 Lê Tự Nựu
                           6. 9.6.1.6 Lê Tự Vô Danh

                    

5. Vợ : Bà Tá

6. Con : Có 2 người con : 

                           1. 10.1.2.1 Lê Tự Thái
                      2. 10.2.2.2 Lê Tự Trợ - vợ : Đàm Thị Cũng

7. Đặc điểm :.......