9.19.10.2 Lê Tự Tửu
             Vợ con : Không rõ
             Xem cây gia phả của cha : 8.10.12.1 Lê Tự Thôi