9.18.10.1 Lê Tự Diệm 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                 ||
                 v
6.6.3.1 Lê Tự Hạp 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
                                              ||
                                              v


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.12.7.1 Lê Tự Linh 7.13.7.2 ê Tự Nha 7.14.7.3 Lê Tự Mật 7.15.7.4 Lê Tự Khoan 7.16.7.5  Lê Tự Ý
                ||
                v
8.10.12.1 Lê Tự Thôi
               ||
               v
9.18.10.1 Lê Tự Diệm 9.19.10.2 Lê Tự Tửu 9.20.10.3 Lê Tự Xuyến 9.21.10.4 Lê Tự Hết
                ||
                v
10.13.18.1 Lê Tự Tự
 
       

2. Cha : 8.10.12.1 Lê Tự Thôi

3. Mẹ :  Hà Thị Ngũ - Nguyễn Thị Đáp

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 4 anh chị em :
                                            1. 9.18.10.1 Lê Tự Diệm - vợ : Nguyễn Thị Nhi
                                            2. 9.19.10.2 Lê Tự Tửu
                                            3. 9.20.10.3 Lê Tự Xuyến
                                            4. 9.21.10.4 Lê Tự Hết   

                           
5. Vợ :  Nguyễn Thị Nhi

6. Con : Có 1 người con :      
                         1. 10.13.18.1 Lê Tự Tự
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7. Đặc điểm :.......