9.16.5.4 Lê Tự Dụng         
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha :  8.5.1.5 Lê Tự Khởi