9.14.5.2 Lê Tự Đối
                Vợ con : Không rõ
                Xem cây gia phả của cha :  8.5.1.5 Lê Tự Khởi