9.132.87.2 Lê Tự Năng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
7.61.28.1 Lê Tự Tố 7.62.28.2 Lê Tự Hài 7.63.28.3 Lê Tự Thiện 7.64.28.4 Lê Tự Thậm
                                                                                                      ||
                                                                                                      v
8.87.62.1 Lê Tự Võ
                                                                                                 ||
                                                                                                 v
9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng 9.132.87.2 Lê Tự Năng
                                                                                                               ||
                                                                                                               v
                                                                                                        Không rõ
                                                                                         
                                                                                             

2. Cha : 8.87.62.1 Lê Tự Võ

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Tri

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 2 anh chị em :
           1. 9.131.87.1 Lê Tự Ngỗng - vợ : Nguyễn Thị Lãn

         2. 9.132.87.2 Lê Tự Năng

5. Vợ :  

6. Con : Không rõ :

7. Đặc điểm: