9.13.5.1 Lê Tự Phái

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyến 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                                                                                                             ||
                                                                                                                             v
9.13.5.1 Lê Tự Phái 9.14.5.2 Lê Tự Đối 9.15.5.3 Lê Tự Tiền 9.16.54 Lê Tự Dụng
                                                                    ||
                                                                    v
10.10.13.1 Lê Tự Thọ (Cữu)

2. Cha : 8.5.1.5 Lê Tự Khởi

3. Mẹ : Nguyễn Thị Trì - Nguyễn Thị Lòng

4. Anh chị em : là con trưởng số 4 anh chi em :

                            1. 9.13.5.1 Lê Tự Phái - vợ : Trương Thị Giai
                            2. 9.14.5.2 Lê Tự Đối
                            3. 9.15.5.3 Lê Tự Tiền - vợ : Hà Thị Tùy
                            4. 9.16.5.4 Lê Tự Dụng

             

5. Vợ :  Trương Thị Giai

6. Con :  Có 1 người con :
                          1. 10.10.13.1 Lê Tự Thọ ( Cữu) - vợ : Nguyễn Thị Thuận 
               

7. Đặc điểm :