9.128.76.3 Lê Tự Khuôn
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây gia phả của cha : 8.76.57.3 Lê Tự Quá