9.127.76.2 Lê Tự Đế
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây gia phả của cha : 8.76.57.3 Lê Tự Quá